ULMA, P. Výroba součásti "Kryt cívky" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

BP pana Ulmy zpracovává výrobu Krytu cívky technologií vstřikování plastu. Při zpracování úkolu nutno vyzdvihnou samostatnost autora i když častější konzultace by mohla některé nepřesnosti a postupy podchytit. Na druhé straně technologie zpracování plastů a konstrukce forem je v bakalářském studiu poměrně málo podchycena a tedy pro autora obtížnějším zadáním. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Připomínky k textové části BP: Str.18, Tab.5. Uvedené doplňkové technologie v tabulce jsou vlastně chemické a tepelně-mechanické procesy pro výrobu určitého výchozího polotovaru plastu, např. granulátu nebo prášku. Za doplňkové technologie se obvykle považují technologie obrábění plastů, spojování plastů lepením či svařováním, pokovování plastů, vytváření plastových povlaků na kovových podkladech apod. Str.22, Vzorec (2.3). V legendě má být pro veličinu S[m2] správně uvedeno: plocha průmětu jedné tvarové dutiny včetně přídavku na vtokový kanálek do dělící roviny kolmo na směr uzavírací síly. Str.25, Vyhazování výstřiku. Rovnice (2.5) pro určení velikosti vyhazovací síly je zmateční. Ve skutečnosti velikost vyhazovací síly závisí na mnoha faktorech, především na době odformování, která ovlivňuje průběh a hodnotu smrštění, na teplotě odformování, která ovlivňuje velikost modulu pružnosti v tahu, na koeficientu tření, kvalitě povrchu tvárníku a velikosti úkosů. Str.27, Tab7. Udávaná hodnota objemového průtoku by měla být doplněna dle normy ISO 1133 hodnotou teploty taveniny (260°C) a hmotností závaží (5 kg) pro zkoušku na kapilárním plastometru. Stejně tak u hodnoty viskozity taveniny schází údaj o teplotě a smykové rychlosti. Str.29, 12.ř.sh. Hmotnost výstřiku při objemu 11,41 cm3 a hustotě 1,13 g/cm3 nemůže být 15,86 g, ale pouze 12,89 g. Str.29, Vzorec (3.1). Ve výpočtu doby vstřikovacího cyklu vzhledem k horké vtokové soustavě formy bude čas t2=0, protože vstřikovací jednotka stroje je trvale přisunuta k formě. Doba vstřikovacího cyklu by potom byla tc=8,7 s. Str.30. Výsledek vzorce pro temínovou násobnost n4=1,13 by znamenal volbu dvounásobné formy (zaokrouhluje se směrem nahoru). Aby forma mohla být jednonásobná, potom koeficient využití času ve vzorci by musel být Kc=0,8. Str.34, 10.ř.sh. Kontrola uzavírací síly dle vzorce (3.6) je nadbytečná. Výpočet minimální přidržovací (uzavírací) síly vstřikovacího stroje byl proveden již vzorcem (3.5). Str.34, 3.až 5.ř.zd. Schází označení jednotky síly [N]. Připomínky k výkresu sestavení: Stavební výška formy v řezu A-A je špatně zakótována včetně středících kroužků (248 mm). Výška formy jako montážní rozměr vzhledem k připojovacím parametrům vstřikovacího stroje se uvádí jako vzdálenost vnějších upínacích ploch krajních desek formy u uzavřené vstřikovací formy. Spojovací šrouby poz.38 až poz.45 jsou nakresleny bez závitu a některé také bez os. Stejně tak schází závit u tahače poz.30, který by měl být zakótován jako připojovací rozměr vzhledem k čepu vyhazovacího systému vstřikovacího stroje. V řezech či pohledech schází označení pozic 27, 41, 43, 44 i když jsou v rozpisce uvedeny. V rozporu se zásadami technického kreslení je nakreslen šroub s okem poz.37 a vodící sloupek (bez pozice). Rozpiska je špatně vyplněna ve sloupci "Název" v pozicích 25 až 29, 38 až 45. Ve sloupci "Materiál" jsou jednotlivé materiály označeny dle původních ČSN norem a nikoliv podle stávajících platných standardů. S výjimkou výše uvedených nedostatků je bakalářská práce zpracována na dobré grafické úrovni s pěknou rešeršní částí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72104