PAGÁČ, A. Návary proti opotřebení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomant splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části provedl studii problematiky opotřebení materiálů a možností zvýšení odolnosti proti opotřebení. Vlastní experimentální práci zpracoval samostatně s návrhem optimálních návarových i základních materiálů na lopatky misiče formovacích hmot. Vlastní experiment je podpořen rozborem návarů metodou EDS. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. Závěry práce poskytuji cenné informace pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sigmund, Marián

Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické V teoretické části práce diplomant Aleš Pagáč zpracoval problematiku, věnovanou bezesporu velice aktuálnímu tématu (návarům proti opotřebení), včetně popisu jednotlivých druhů opotřebení. Práce je provedena na odpovídající odborné úrovni. Autor prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie. Z hlediska návrhu experimentální práce, volby základních i přídavných materiálů, vhodných destruktivních zkoušek, konkrétně renovace (návarem) lopatek mísičů slévárenského písku, jako náhrada originálních nenavařených dílů, se jedná o návrh a experimentální ověření technicky i ekonomicky optimální. Kromě návarů, provedených na plechu z uhlíkové oceli wolfram karbidem, byl analyzován i návar (z experimentu odhalen 307 nerez bez zpevnění), předpokládám z důvodu určení co a proč bylo navařeno místo více opotřebitelného návaru, které představují těžiště celé práce. Na základě metalografického posouzení makrostruktury a mikrostruktury, průběhů tvrdosti a EDS analýzy, zkušebních vzorků navařených zvolenou technologií, při různých kombinacích svařovacích parametrů, byl předložen návrh nejvhodnějšího přídavného materiálu a parametrů svařování. Z praktického hlediska je přínosné zmapování možnosti renovací mísičů slévárenských písků, jako ekonomicky výhodnější varianta náhrady nových dílů, včetně praktického popisu wolfram-karbidových slitin a vhodných technologií navařování a návrhu technologických opatření k zajištění vyhovujícího návaru v závěrečné části této diplomové práce. Celkové hodnocení: Práce Bc. Aleše Pagáče je po formální stránce zpracovaná na velmi vysoké úrovni. Přínos této práce pro praxi je zřejmý. Diplomant splnil zadání v plném rozsahu. Diplomovou práci jako celek hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72097