KRAVAL, J. Výroba ventilového sedla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Student pracoval samostaně a veškeré připomínky vyplývající z konzultací promítl ve své práci. U studenta hodnotím zájem o obor a iniciativu při řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout efektivní způsob výroby ventilového sedla. Po úvodní rozvaze a posouzení technologičnosti tvaru výrobku, navrhl Jiří Kraval logický výrobní postup kombinující technologické operace vystřihování rondelu, tažení vystřiženého rondelu do tvaru kalíšku a děrování otvorů v jeho dně. Pro celý tento postup zkonstruoval originální nástroj sdružující uvedené technologie do jediné operace. Pro navržený postup výroby pak provedl technicko-ekonomické zhodnocení. Cíle bakalářské práce tak byly splněny. Zpracování jednotlivých částí práce svědčí o potřebné orientaci autora v řešené problematice. Stěžejním výsledkem řešení bakalářské práce je velmi originální konstrukce sdruženého nástroje, v němž, při využití plynových pružin, dochází v průběhu jednoho zdvihu lisu postupně k vystřihování, tažení a děrování. S vysokou úrovni konstrukční práce však bohužel nekoresponduje věcná a stylistická úroveň zpracování BP. Např.: kap.2.2 – podle vztahu (2) se vypočte velikost střižné mezery, nikoli vůle, výpočet v kap.4.5.2 je tedy chybný; kap.2.10 – vřetenové lisy se pro stříhání nepoužívají; v kap.4.5.3 je třeba při výpočtu tažné síla brát d=19,5mm. V textu práce jsou pak věty nedávající smysl (např. kap.3 ; 3.1; 3.2; 3.4; 4.1; 4.5; 4.7)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71933