DRÁBEK, M. Životnost kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelného zpracování profilů valivých drah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména měřením životnosti kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelném zpracováním profilů valivých drah. Teoretická část práce je zaměřena na stanovení životnosti kuličkových šroubů dle mezinárodních standardů, popisuje technologii výroby (válcování, rotační okružování, broušení) a následné tepelné zpracování (indukční a laserové kalení) profilů valivých drah ve firmě Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. Praktická část práce se zabývá provedením testů životnosti kuličkových šroubů, jejich analýzou a následným vyhodnocením. Součástí práce je provedení testů na dvou dvojicích kuličkových šroubů, přičemž první dvojice je vyrobena odlišnou metodou výroby (okružováním a broušením) s následným indukčním kalením a druhá dvojice je vyrobena broušením s rozdílným tepelným zpracováním šroubů (laserové a indukční kalení). Práce je ukončena vyhodnocením životnosti kuličkových šroubů dle mezinárodních standardů s doporučením pro praktickou aplikaci jednotlivých metod výroby včetně tepelného zpracování profilů valivých drah. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve společnosti Kuličkové šrouby Kuřim, a.s., kde probíhala praktická část práce. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují drobné překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Předložená diplomová práce je na dobré technické úrovni. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretickém rozboru jsou popsány mechanismy pro přímočarý pohyb, technologie výroby kuličkových šroubů a jednotlivé způsoby kalení. Nosnou částí práce je testování kuličkových šroubů, které proběhlo ve společnosti Kuličkové šrouby Kuřim s.r.o. Byly vypočteny hodnoty životností jednotlivých kuličkových šroubů a dále testovány na aparatuře, kterou poskytl Ústav výrobních strojů Fakulty strojní na ČVUT v Praze. Autor je schopen ze získaných dat vyvozovat patřičné závěry. Práce by mohla obsahovat více provedených testů, např. přidat další dvojici kul. šroubů, větší část práce je věnována teoretickému rozboru. V práci se nevyskytují překlepy a pravopisné chyby. Všechny zadané cíle diplomové práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72338