FUX, J. Konstrukce dávkovače vakcíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Student pracoval samostatně, požadavky zadání splnil. Některé funkční uzly nejsou podrobně propracovány a chybí ekonomický rozbor. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klapka, Milan

Cílem předložené bakalářské práce je konstrukční návrh dávkovače vakcíny proti vzteklině shazované letecky. K předložené práci mám řadu výhrad. V motivaci autor tvrdí, že bylo třeba automatizovat stávající zařízení, nicméně neříká, proč bylo nutné měnit také konstrukci a z práce to není zřejmé. Je tak snížen přínos práce pro zadavatele. Dle mého názoru rešerše z části nesouvisí s cílem práce. Např. proč je v rešerši řešen způsob vážení látek a jaký to má přímý vliv na další konstrukci zařízení? Proč se autor spíše nezabývá výběrem materiálů a tvarováním prvků vedoucích ke snížení váhy zařízení, která je hlavním konstrukčním parametrem? V samotné konstrukční části mi zcela chybí použití inženýrských postupů návrhu strojů a jejich součástí. Práce vyvolává dojem, jako by se jednalo o cvičení v 3D modeláři. Není zřejmé, co je vlastní prací autora, tedy co navrhl a na základě jakých kritérií. Očekával bych také nějakou váhovou optimalizaci navrženého řešení, rozbor kinematiky podavače apod. Postrádám také ekonomickou rozvahu u navrženého řešení. Kladně hodnotím, že zařízení bylo realizováno a testováno ve formě prototypu. Práce vykazuje nevhodnou typografickou úpravu (spojky a předložky na konci odstavců apod.). V rešerši nejsou uvedeny citace u přejatých obrázků. Forma přiložených fotografických příloh je nevhodná, je zvykem přílohy uvést na konci práce v samostatných „kapitolách“ označených číslem přílohy a popřípadě také komentářem, je-li třeba. Předložená výkresová dokumentace vykazuje formální i věcné chyby (tloušťky čar, velikost písma, chybějící osy, chyby v zobrazování součástí, apod.). Závěrem konstatuji, že cíl práce považuji i přes uvedené výhrady za splněný a doporučuji udělit studentovi titul Bc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72211