KIRST, P. Mobilní manipulační plošina nosnost 300 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci představuje původní konstrukční návrh dílenské manipulační plošiny. V úvodu práce je zpracován přehled používaných řešení. V další části je přehledně popsáno zvolené konstrukční řešení plošiny. Ve výpočtové části jsou postupně provedeny návrhové výpočty, zvoleny jednotlivé komponenty a na závěr je provedena jejich kontrola. Práce je uspořádána přehledně a je logicky členěna. Student se při zpracování práce nevyhnul mnohým pochybením jak formálního tak i věcného charakteru. Zejména lze práci vytknout následující: - student si opakovaně plete pojmy tlak – otlačení - v kap. 4.6.2 je provedena špatná náhrada prutu, která neodpovídá výkresové dokumentaci (vnější síly jsou správně, nikoli však VVÚ) - hodnoty dovoleného tlaku při kontrole otlačení čepu 65MPa je příliš odvážné (jedná se o pohyblivý čep nahrazující ložisko) – navíc je hodnota převzata ze zdroje [2] kde se mezní hodnoty otlačení vůbec nevyskytují !! - drobné překlepy a přepisy Celkově má práce dostatečnou úroveň a je v souladu se zadáním. Přes značné výhrady doporučuji práci k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací F
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Práce začíná vhodným úvodním rozborem zařízení. Technické výpočty jsou rozsáhlé, nepřehledné, chybnými rovnicemi např.(87),(94),(100) a neúplným seznamem zkratek a symbolů ztrácejí důvěryhodnost. Nepřehlednost přístupu, překlepy (hadraulics - str.43), záměna pozic kol na výkrese sestavy, to vše činí práci obtížně čitelnou. Na výkrese sestavy chybí krajní polohy a jejich kóty, technické parametry, hadice, šroubení. Třeba ale uvážit obtížnost zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71062