ZAHRADNÍČEK, J. Dílenský zvedák na motorové jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci představuje původní konstrukční návrh dílenského manipulátoru. V úvodu práce je zpracován přehled používaných dílenských zvedáků. V další části je velmi přehledně popsáno vlastní konstrukční řešení manipulátoru. Ve výpočtové části jsou postupně provedeny návrhové výpočty, zvoleny jednotlivé komponenty a na závěr je provedena jejich kontrola. Práce je uspořádána přehledně a je logicky členěna. Zpracování práce je provedeno poměrně solidním způsobem, přesto k ní lze mít zejména následující připomínky: - četné překlepy a přepisy - použitá mezní hodnota u kontroly otlačení 114MPa je velmi odvážná - u výpočtu stability str. 43 bude vlivem změny geometrie docházet i ke změně hodnoty R_T Celkově má práce velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pan Jakub Zahradníček ve své práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a celkově velmi dobré předpoklady budoucí samostatné práce nebo pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci provádí návrh dílenského zvedáku na motory. V úvodní rešeršní části práce popisu v současnosti používané zvedáky pro motorové jednotky a dopravníku a zabývá se i legislativními požadavky pro tento druh zařízení. Následně student Zahradníček volí koncepci a provádí výpočty. Nejprve silových a rozměrových parametrů zvedáku, kde v tabulce porovnává jednotlivé typy konstrukčních materiálů. Toto hodnocení je přínosem v této práci. V závěrečných částech práce se student zabývá návrhem komponent jako kolečka a pístový zvedák a provádí pevnostní kontrolu částí dílenského zvedáku. Výhrady k práci mám následující: V kopii závěrečné práce je vložené cizí zadání nějakého studenta Bc. Martin Slážanský -Str. 26 = nejsou zobrazeny všechny potřebné rozměry na obrázku 20 -Str. 28= výpočet vzorce (3.3.1.c) je nejspíše nějaký překlep -Str. 32 = výpočet vzorce (3.4.2b), výsledek uvádět raději v MPa -Str. 33 = výpočet momentové rovnováhy nemá druhou stranu rovnice, tedy rovnováhu -Překlepy = str. 11 a 29 -Netechnické vyjadřování = str. 22 a 33 Práce je z hlediska požadavků a cílů splněna. Postup výpočtové části práce byl prováděn studentem zodpovědně. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá ale velmi stručná. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou v pořádku. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Výkresová dokumentace je vcelku dobrá až na výkres „základný rám“. Podle tohoto výkresu svarku je rám nevyrobitelný. Chybí zde rozměry i kóty svarů. Práce je i přesto kvalitní, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71201