SVOBODA, K. Zdroj generující definovatelné proudové impulzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Cílem této práce bylo navrhnout analogové řešení zdroje jednorázových proudových impulzů pro testování odpalování rozbušek s možností nastavit úroveň maximálního proudu, trvání impulzu a dobu náběhu proudu do maxima. Přesná specifikace parametrů nebyla stanovena, protože firma, která nabídla potencionální budoucí spolupráci v této oblasti, konkrétní údaje neposkytnula. Horní hranice proudu byla stanovena na 10 A. Důležitější než specifikace však bylo hledání obvodového řešení realizujícího výše uvedené požadavky řízení parametrů. Toho se student zhostil celkem obstojně. Nejprve rozebral různé obvodové koncepce zdrojů proudu a poté detailně popsal realizaci dílčích analogových řídících bloků, které sestavil z některých standardních zapojení s OZ a časovačem 555, uváděných v literatuře, do účelného celku. Požadavek byl na co nejjednodušší a nejlevnější realizaci bez vlastního zdroje výkonové části, který při testování suploval laboratorní zdroj. Student pravděpodobně nemohl vycházet z již hotových řešení analogových generátorů těchto specifických jednorázových impulzů, protože tato zařízení nejsou standardními aplikacemi, ale získal řadu informací četbou další literatury o dílčích částech zařízení a svoje návrhy chodil pravidelně konzultovat. V jeho práci lze najít celkem logický postup. Výsledkem je celkem jednoduché zařízení (s ohledem na stanovené požadavky a analogové řešení), jehož činnost ověřil simulacemi v PSpice a experimentálně. Výsledky simulací a experimentů vzájemně porovnal. Mám pouze drobnou připomínku ke skutečnosti, že pro dosažení řádově jiných časových konstant mohl student naznačit možnost přepnutí kondenzátorů s různými hodnotami. K formální stránce textu nemám zásadních připomínek. Grafická prezentace je velmi kvalitní a text je psán odpovídajícím způsobem se správným technickým vyjadřováním. Studentův přístup zcela splňuje moje představy o řešení stanoveného problému analogovou cestou. Navrhuji hodnocení A/92b.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Předložená práce se zabývá praktickým návrhem čistě analogového systému pro generaci impulzů různé amplitudy, doby trvání impulzu i doby trvání jeho lineární náběžné a sestupné hrany. Vzhledem k tomu, že technická specifikace parametrů jichž má být dosaženo není součástí zadání, lze projekt považovat za splněný. Jádrem systému je časovač 555 ve funkci monostabilního klopného obvodu, vybraná obvodová řešení lze považovat za standardní s mírnou invencí studenta. Za poněkud zvláštní považuji fakt, že realizována byla pouze řídicí část, výstupní výkonová část v práci chybí. Tuto ztěžejní záležitost bych i vzhledem k názvu projektu považoval za integrální součást výsledného funkčního vzorku. Po formální stránce mám k práci jen několik výhrad. Bývá například zvykem, že všechny rezistory se ve schématu označují stejným symbolem, což není na obrázku výsledného obvodového zapojení dodrženo (příloha A). Příliš profesionálně nepůsobí ani schémata přímo exportovaná ze simulačního programu. Práce obsahuje několik gramatických chyb, tyto však nejsou zásadního charakteru. Rozsahem je tato práce spíše skromnější, je však věcná a napsána odpovídajícím technickým způsobem.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 73188