NESTROJIL, M. Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání bylo splněno v rámci technických možností. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl poměrně samostatný při řešení práce. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána včetně vybraných norem.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená diplomová práce řeší problematiku vlivu prostředí na smáčení povrchu pájkou. Pro danou problematiku byl navržen experiment, vytvořeno experimentální pracoviště a na něm proveden veliký počet experimentů, čímž byl úkol formulovaný v zadání splněn. Práce má vysokou odbornou úroveň. Výběr studijních podkladů, uvedený v přehledu literatury je postačující a umožnil zpracovat teoretickou část práce na odpovídající úrovni. Dosažené výsledky jsou přesvědčivé a mohly by být použity pro konkrétní využití v praxi, řešení přináší podnětné odborné poznatky. K práci mám následující připomínky: Str.14 teplotní koeficient čeho? Str.21 co je jednotná topografie? Str.39 snímek je vytisknut velice nekvalitně Str.21 nadpis Použit..á Obr. 26,31,33,34 atd jsou příliš malé, pro dobré vysledování rozdílů. Str.55 byla zvolena teplota 245° C, což může mít výrazný vliv na výsledky. Str.61. Nízkotlaké plazma jste pro pro HAL a OSP nepoužil, proč ? V závěru jsou použity určité kostrbaté formulace..např. 62 ř.4 dole, 63 ř. 3, také věta „Pájecí lázeň je zasouvána do vzorku“. Uvedené připomínky ale podstatně nesnižují úroveň předkládané práce. Práce přináší nové inspirativní poznatky, je zpracována přehledně a účelně. Pan Nestrojil prokázal inženýrské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 74324