SÍTKOVÁ, L. Analýza rizik společnosti Alca plast, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: 1. popište konkrétněji možnosti a způsoby firemního vzdělávání směrovaného k odstranění identifikovaného rizika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Geročová, Michaela

Diplomantka napsala zajímavou a fundovanou práci, která splňuje všechny požadované kritéria. Cíl je definován stručně a srozumitelně, práce je také obsahově velmi dobře koncipována, v pořádku jsou formální náležitosti a úprava. Kladně hodnotím také část vyhodnocení rizik a návrhy na nezbytná opatření. Závěry jsou aplikovatelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71171