NUNVÁŘOVÁ, M. Zásady vedení katastru nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Tesařová, Zdeňka

Autorka zcela prokázala přehled v dané problematice a pokusila se touto diplomovou prací přiblížit i obyčejným lidem změny ve vedení katastru nemovitostí, které jsou účinné od 1.1.2014. Přínos pro praktické využití spočívá v přehledu, který autorka uvádí v závěru práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce kompletně splňuje cíle a rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň zpracování teoretické části je výborná. Diplomová práce prokazuje znalosti získané i nad rámec studia.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování analytické části je velmi dobrá.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je na vysoké odborné úrovni se zaměřením na katastr nemovitostí. Autorka prokazuje přehled v dané problematice.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Teoretické využití má vyšší váhu,jelikož jsou v práci shrnuty změny legislativy vůči roku 2013 a nyní, včetně účinnosti nového občanského zákoníku. Odborná veřejnost i vlastník se dozví, jakým způsobem jsou nyní chráněna jeho práva v návaznosti na katastr nemovitostí.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Autorka zcela prokázala znalost práce s odbornou literaturu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Z diplomové práce je patrné, že autorka již má s tvorbou odborného textu zkušenosti a tyto zkušenosti v této diplomové práci zúročila.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pertl, Marek

Předloženou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. Studentka ve své práci řeší aktuální téma, které se dotýká široké veřejnosti, protože spousta z nás vlastní nějakou nemovitou věc, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí. Autorka se snažila přiblížit čtenářům nejzásadnější rozdíly, které na ně po změně právní úpravy (od 1. 1. 2014) i v návaznosti na platnost nového občanského zákoníku čekají na úseku katastru nemovitostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Diplomová práce je zpracována systematicky, poskytuje ucelený přehled o řešeném tématu. Jednotlivé zásady jsou rozděleny do dílčích kapitol, ve kterých autorka nejprve popisuje stav minulých let, následně stav platný podle nového předpisu a na závěr provede vzájemné porovnání s vypíchnutím nejdůležitějších rozdílů.
Obtížnost a správnost řešení B Autorce bych vytknul, že v teoretické části ne vždy správně používá termíny nemovitost a nemovitá věc. Dále není tak úplnou pravdou, že návrh na vklad vlastnického práva se podle předchozí právní úpravy musel předkládat na tištěném formuláři. Tato skutečnost nastala až od 1. 1. 2013. Jedná se o aktuální téma, které se dotýká široké veřejnosti. Autorka se snažila popsat nejdůležitější změny na úseku katastru nemovitostí (veřejného seznamu) takovým způsobem, aby byla práce přínosná i neodborné veřejnosti.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Jedná se o aktuální téma, které se dotýká široké veřejnosti. Autorka se snažila popsat nejdůležitější změny na úseku katastru nemovitostí (veřejného seznamu) takovým způsobem, aby byla práce přínosná i neodborné veřejnosti.
Odborná jazyková úroveň B Odbornou a jazykovou stránku hodnotím na velmi slušné úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Po písemné stránce nemám k práci připomínek. Co se týče grafické úpravy, tak postrádám v práci vývojové diagramy, obrázky či grafy (průběh zápisu do katastru nemovitostí, srovnání nového a starého listu vlastnického atd.), aby byla práce zajímavější, čtivější a na první pohled vypadala lépe.
Úplnost vypracování A Autorka práce se v souladu se zadáním věnovala problematice katastrálního zákona a splnila rozsah a naplnila cíle a rozsah práce, který byl zadán.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup k řešení práce hodnotím jako adekvátní.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70788