OSIČKA, P. Obrábění součásti na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Záměrem autora byla snaha pojmout celý řetězec činností potřebných ke zpracování zadaného tématu v logickém sledu a vytvořit tak subjektivní dílo na standardní úrovni. V jednotlivých kapitolách je přehledně rozpracována dílčí tématika od konstrukční části až po výrobu. Lze ocenit autorův přístup ke školnímu prostředí, kde proběhla výroba vzorového kusu a kdy současně technické poznatky z činnosti kolem CNC stroje vytvářejí odbornou praxi. Gramatická stránka bakalářské práce vykazuje částečné nedokonalosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Bakalář ve své práci navrhl kompletní obráběcí proces pro hřídel, který i vyrobil v dílnách školy. Student vypracoval technologický postup, navrhl nástroje, provedl kapacitní propočet, sestavil NC program a hřídel vymodeloval v programu Inventor. V textu jsem ale bohužel nenalezla žádné citace zdrojů i když student v seznamu uvádí 12 použitých zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68836