MAZÁNEK, L. Averze spotřebitel/investora ke ztrátě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Práce je komplexního charakteru, a jsou v ní využity i méně standardní metody pro určování/vyčíslování finančních rizik, jako např. FMEA či Spider Diagram, což hodnotím pozitivně. Otázka: Na str. 49 portfolio pro bohatého investora, kde diplomant uvedl "Jako optimalizační kritérium je zvolena míra výnosnosti ve výši 6%. Riziko odpovídající této míře a zastoupení aktiv v portfoliu je vyhodnoceno ve výši 5,36%, což dle mého názoru splňuje požadavky spotřebitele který je k riziku averzní". Na základě čeho diplomant dospěl k tvrzení, že právě riziko v této výši splnuje požadavky spotřebitele k riziku averzního?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chládek, Libor

"Kdo se bojí o své peníze, nakonec o ně o všechny přijde" Tímto převzatým příslovím bych započnul hodnocení diplomanta. Práce je po formální i obsahové stránce v pořádku. Počátek práce je zahájen teorií užitku, ze které vychází další teorie bohatství. Diplomant správně aplikoval psychologické chování spotřebitele na mikroekonomickou teorii, jak v teoretické, tak i v návrhové části. Drobné nesrovnalosti jsou vytknuty výše k nejasnosti grafů č. 4, a 5,na straně 39, kde není přesně jasné o čem vypovídají. K hodnocení pro praktické využití jsem se postavil kladně, avšak, když sleduji chování lidí, kteří neváží riziko, a lehkomyslně berou místo investic půjčky na věci spotřeby, které ani nepotřebují, a dostávají se do dluhů, tak zde nepomůže jakákoliv analýza. Diplomová práce mi připomíná knihy "Bohatý táta, chudý táta" autor Kiosaki, "Myšlením k bohatství" Napolen Hill, které dávají rady jak zbohatnout, repektive jak se chovat k hodnotám, které jsou určené k ulehčování života. Riziko ztrát je s životem každého z nás spojené a je nutné se ním vypořádávat. Diplomovou práci kladně hodnotím jako přínosnou pro každého i drobného investora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A DP je vypracována po formální stránce správně, teoretická i návrhová část je svojí formou i obsahem v pořádku
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B V pořádku
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Úroveň velmi dobrá, podrobněji viz celkové hodnocení
Obtížnost a správnost řešení B Obtížnost bych hodnotil stupněm C, neb téma naní nikterak obtížné Správnost A, celkem tedy B
Přínos pro praktické i teoretické využití A Praktické i teoretické využití v provázanosti teorie ekonomie a psychologie je dobré
Odborná jazyková úroveň C V pořádku, s drobnými nedostatky, kdy není přesně jasné co grafy vyjadřují, konkrétně třeba str. 39, co vyjadřuje osa x na grafu č. 5 a na grafu č. 4 nevím přesně co je míněno bohatstvím.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B V normě
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71778