KOSÍŘ, T. Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Diplomová práce Tomáše Kosíře se zabývá návrhem výroby krytu senzoru. V rámci řešení diplomant provedl potřebné výpočty nutné pro volbu vhodného stroje a návrh nástroje pro stříhání zadané součásti doloženého výkresovou dokumentací. Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně, svědomitě a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Velmi kladně hodnotím vlastní obrázky i zhodnocení možných výrobních metod s uvedením všech pozitiv i negativ. Při využití přesného stříhání nelze dodržet technologická doporučení při stříhání otvoru, ale v DP je uvedeno konkrétní vlastní řešení, jak toto vyřešit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71492