HRDÝ, B. Řídící a měřící systém pro hybridní energetický zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená diplomová práce představuje komplexní inženýrské dílo. Student pracoval samostatně a k řešení jednotlivých problémů přistupoval konstruktivně. Výsledný návrh a sestavení měřícího systému na bázi CompactRIO, je provedeno korektně a ukazuje na velmi dobrou orientaci studenta v této problematice. Práce je logicky stavěná a odpovídá standardům pro tento typ inženýrského díla. Výtku mám k formátu a provedení seznamu použité literatury, který neodpovídá běžným zvyklostem. Dále se v práci vyskytuje několik překlepů, které však nemají negativní vliv na práci jako celek. - na str. 52 je uvedeno, že měřící karta má měřící rozsah od 200 MV - Předpokládám, že jde o chybu, vysvětlete.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Morávek, Jan

Student zpracovával diplomovou práci na téma Řídící a měřící systém pro hybridní energetický zdroj. První část práce popisuje jednotlivé obnovitelné zdroje a jejich principy. Tato část je zpracována věcně a přehledně. Dále je v práci popsán řešený hybridní systém včetně jeho parametrů. V navazující části jsou popsány měřené parametry jednotlivých zdrojů a vztahy pro výpočet veličin souvisejících s problematikou. Připomínku mám ke zvoleným parametrům pro kontinuální měření uvedených v Tab. č.1 na str. 31. U VtE není jasné, jakou hodnotu napětí vlastně měříme, přestože se jedná o střídavé napětí. V souvislosti s použitým typem generátoru postrádám ať už přímé nebo nepřímé měření otáček. Dále považuji zvolený způsob měření proudu popsaný na str. 43 za nepřesný, protože bude zatížen značnou chybou vlivem teplotní nestálosti odporu. Hlavní vlastní přínos práce je v navrženém programu v prostředí Labview, kde autor prokázal orientaci v dané problematice a podrobně popsal systém CompactRIO a vytvořený program. Tato kapitola je nejrozsáhlejší a v práci je podrobně popsán postup uvádění měřícího systému do provozu, včetně vytvořeného přehledného manuálu a poznámek pro další konfiguraci. Práce vykazuje po formální stránce několik nedostatků. Příkladem je nesprávné záhlaví ve značné části práce, dále chybí jednotky u všech rovnic uvedených v práci a seznam použité literatury je v nestandardním formátu. V elektronické verzi práce postrádám vložené zadání. Práce splňuje všechny body zadání a přes všechny uvedené připomínky ji považuji za kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 73598