HORVÁTH, Ľ. Model profilu povrchu obrobku obrobeného válcovou obvodovou frézou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor pracoval na tvorbě 3D modelu frézované plochy. Součástí návrhu bylo i případné zahrnutí vlivu stavu nástroje a vibrací stroje. Autor pracoval samostatně, nicméně, především v závěrečné části práce, by práci prospěly častější konzultace. Úvodní teoretická část je velmi obsáhlá, na úkor praktické části. Pro vypracování autor využil znalostí získaných při studiu. Nicméně v práci bych uvítal podrobnější popis samotného modelu obrobené plochy i více variant technologických podmínek. Ve vlastním srovnání by bylo rovněž vhodnější zahrnout další charakteristiky povrchu a to v několika řezech v závislosti na směru posuvu nástroje. V závěru bych, krome více charakteristik, očekával rovněž shrnutí zkušeností s vlastním modelem a doporučení do budoucna pro případné další simulace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kubík, Roman

Na začátku práce bych očekával nějaké podrobnější zdůvodnění proč autor zvolil simulaci obrábění povrchu právě válcovou čelní, krátkou, polohrubozubou frézou. Na závěr se autor mohl alespoň pokusit identifikovat možné příčiny neshodnosti modelu povrchu materiálu se skutečnými naměřenými hodnotami. Přestože bych očekával větší rozsah a propracovanost praktické části, jedná se o zajímavou práci a autor prokazuje, že umí pracovat s literaturou a uplatnit získané poznatky v praxi. Práci hodnotím stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68704