SZABÓ, Á. Asistenční systémy v automobilech a jejich hodnocení podle směrnic Euro NCAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Raffai, Peter

Bakalársku prácu rešeršného charakteru študent, pán Ákos Szabó síce vypracoval sám, bez využitia dostupných konzultačných možností, avšak sa to negatívne prejavuje na výslednej kvalite. Autor práce sa k danej tematike približuje cez štatistické údaje dopravných nehôd a registrácií nových automobilov, čo je správne, ale zbytočne rozdeľuje použité asistenčné systémy podľa rôznych hľadísk, keď k tomu neuvádza iný popis. Obrovským nedostatkom celej práce je nesprávna odborná terminológia jednotlivých systémov, ako napr. pomenovanie systému ACC za adaptívnu kontrolu vzdialenosti namiesto adaptívneho tempomatu, či systémy LKA a LDW ako asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu namiesto oficiálneho názvu: asistent jazdy v pruhu (LKA) a výstraha opustenia pruhu (LDW). V práci sa vyskytujú aj rozpory, ako napr. v kapitole 1.2, kde študent prehlási, že asistenčné systémy podporujúce vodiča nemajú kontrolu nad vozidlom, ale v nasledujúcom rozdelení ich delí práve podľa zásahu do riadenia. Ďalším prípadom tejto chyby sa nachádza napr. v podkapitole 1.2.1, kde vo vymenovaní systémov regulujúce pozdĺžny pohyb vozidla sa objavuje systém ACC dvakrát, ale pod inými názvami! Študent v ďalšom priebehu práce pristúpil k popisu vybraných asistenčných systémov, presnejšie povedané k jednému vybranému systému, čo by ešte nemalo činiť problém, keby ho bol riadne spracoval. Práve od tejto kapitoly (kap. č. 3) sa očakával detailný popis princípu činnosti vybraného zariadenia, ktorý ale bohužiaľ trpí netechnickým štýlom písania a nejednoznačným vysvetlením obrázkov (napr. obr. č. 5, kde nie sú jasné polohy zmieňovaných bodov). Nedostatočné sú aj popisy jednotlivých komponentov systému, ako napr. radarového snímača, kde študent používa súčiastky ako Gunnov oscilátor, či Fresnelova šošovka bez vysvetlenia, bez predstavenia, bez popisu ich činností. Rozsahovo príliš krátke popisy s výskytom hore uvedených neobjasnených súčiastok zanecháva dojem, že študent sa v danej oblasti nedokázal zorientovať a vybraným systémom ani sám poriadne neporozumel. Je treba vytknúť aj opätovnú nesprávnu terminológiu popísaného systému, totiž asistenčný systém AEB je akronym z anglického výrazu Autonomous Emergency Braking, a nie Automatic. Zariadenia konkrétnych výrobcov, ako Continental MK C1 sú rovnako nedostatočne popísané z technického hľadiska, postrácajú odborné detaily. Nasledovné predstavenie spôsobu hodnotenia asistenčných systémov podľa smerníc organizácie Euro NCAP je však logicky koncipované a dostatočne popísané, splňuje počiatočné očakávania. Študent si zaslúži pochvalu za použitie kvalitných obrázkov, v ktorých celkom správne nahradil cudzojazyčné popisy slovenskými. Pri celkovom pohľade na prácu je ale za potreby vytknúť veľké nedostatky z hľadiska: gramatiky písania, štylistickej úpravy textu týkajúce sa preklepov, dvojitých medzier, či práve chýbajúcich medzier, chýbajúcich interpunkčných znamienok, diakritiky, rôznych spôsobov písania akronymov (Euro NCAP, EURO NCAP, Euro Ncap), nevyplneného roku na úvodných stranách v päte dokumentu, atď. Tieto ľahko opraviteľné a zbytočné nedostatky jednoznačne svedčia o nepozornosti autora pri písaní tejto práce, a naznačujú absolútnu ignoranciu následnej kontroly pred odovzdaním. Postrácam aj prítomnosť úvahy o nedostatkoch súčasných asistenčných systémov a zamyslenie nad budúcimi trendmi vývoja (kapitola 3.2.3 a 3.2.3.1 svojim rozsahom tieto požiadavky nesplňujú), čo má za následok nesplnenie cieľov zadania práce. V zhrnutí: práca z odborného hľadiska nedosahuje očakávanú kvalitu spracovania vysokoškolskej záverečnej práce technického zamerania, korektúra pravopisu je jednoznačne žiaduca, rovnako, ako aj oprava formálnych a štylistických chýb, ktoré sú základné požiadavky kladené na prácu a jej autora, ktorý uchádza o získanie vysokoškolského titulu. Odovzdaná práca je podľa môjho posúdenia podpriemerná na hranici obhajiteľnosti, študentovi odporúčam zvážiť si pristúpenie k obhajobe tejto práce pred komisiou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Zubík, Martin

Pan Ákos Szabó ve své bakalářské práci popisuje asistenční systémy používané v automobilech. Jednotlivé části práce obsahují úvod k asistenčním systémům a jejich vliv, dále popis brzdových asistenčních systémů a metodiku jejich hodnocení dle směrnic Euro NCAP. Práce je z globálního hlediska na velice nízké úrovni a nejsou z ní zřejmé vlastní myšlenky autora. Ze strany obsahové lze jednoznačně vidět, že student neporozuměl danému tématu. Zbytečně se v úvodní pasáži věnuje různým rozdělením asistenčních systémů, které čtenáři ve výsledku nic nesdělí. Doplnil bych, že v rozdělení systémů se opakuje stejná zkratka ACC u několika různých zařízení. V textu včetně úvodu a závěru se opakovaně vyskytují těžko srozumitelná nebo „krkolomná“ větná spojení a jednotlivé odstavce na sebe někdy vůbec nenavazují. Z formálního hlediska je text rozdělený do zbytečně velkého množství podkapitol, včetně čtvrtého stupně (správně se nečísluje). V seznamu použité literatury je několik posledních internetových zdrojů zapsáno nedostatečně. Cíle vyžadující vlastní přínos studenta jsou vypracovány povrchně a některé z vyvozovaných závěrů jsou diskutabilní, např. na začátku kapitol 3.2.3, příp. 3.2.3.1. Text práce je psaný ve slovenštině a proto nemohu hodnotit jeho gramatickou stránku, ovšem množství překlepů je poněkud vyšší. I přes všechny zmíněné výtky práci ještě doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 70779