POLÁKOVÁ, A. Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jecha, David

Diplomová práce byla vypracována v souladu se zadáním práce. Autorka velice podrobně popsala technologii spalování odpadu. Přehledně jsou zpracovány také kapitoly zabývající se znečišťujícími látkami vznikajících spalováni odpadu a technologiemi na jejich odstranění ze spalin. Také je přínosné, že autorka porovnala nakládání s odpady a legislativní požadavky v ČR a SR. Bohužel teoretická část značně převyšuje praktickou část diplomové práce a tím snižuje úroveň této práce. Stěžejní částí je distribuce těžkých kovů na spalovně SAKO. Studentka vypracovala bilanci na základě získaných údajů z několika denního technického měření na spalovně, ale v práci uvádí pouze dosažené výsledky a již nepublikuje vstupní hodnoty, které získala zpracováním dat z technického měření. V elektronické verzi není přiložen výpočtový soubor, aby bylo možné dané informace ověřit. Bohužel již autorka také nestihla porovnat vypočtené výsledky s jinými zdroji nebo alespoň s výsledky, které vyhodnotila spalovna SAKO v předcházejících letech. Po grafické a stylistické úpravě je práce na obvyklé úrovni. Přes tyto nedostatky doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Brummer, Vladimír

Předkládaná diplomová práce je převážně rešeršního charakteru se stručným bilancováním znečišťujících látek spalovny komunálního odpadu SAKO Brno dle výsledků protokolu o měření v závěru práce. Práce měla být zaměřena na distribuci těžkých kovů na spalovně odpadů. V teoretické části se studentka věnovala teorii spalování odpadů, uspořádání technologie spaloven, platné legislativě pro spalovny v ČR a SR, jednotlivým polutantům a způsobům jejich čištění. Dále je popsána technologie spalovny SAKO. Práce je po obsahové stránce logicky a správně uspořádaná. Práce s citacemi je neuspokojivá, hned v úvodu chybí na dvou místech ocitování zdroje, což by mohlo být považováno za plagiátorství. Ocenil bych větší rozsah citovaných zdrojů a to zejména z odborných pramenů, které zde nejsou skoro uvedeny. Tituly by se u autorů ve formátu citací neměli neuvádět. Přínosnost práce snižuje to, že práce je moc obecně zaměřená a v žádné z částí nejde do hloubky, např. kapitoly věnované SOx, NOx, CO, PCDD a PCDF mohli být vynechané a prostor mohl být věnován teorii samotné distribuce těžkých kovů, která mohla být probrána do větší hloubky. V praktické části není zřejmé, které data byly převzaté z protokolu a bilancování není dostatečně dobře popsáno, aby se dalo zhodnotit, vyvozené závěry lze však považovat za správné. V závěru chybí zhodnocení vypočtené distribuce těžkých kovů v jednotlivých proudech. Taktéž posouzení reprodukovatelnosti výsledků, které bylo jedním z cílů, není v práci zmíněno. Další připomínky k práci: nízké rozlišení některých obrázků - zhoršená čitelnost místy zvláštní formulace vět a vyjadřování nezaměňovat koncentrace polutantů s obsahem u tabulek 3.1 a 3.2 chybí v popisu, že se jedná o emisní limity platné pro spalovny tabulky 6.9 a 6.10 – výsledek má být uváděn s přesností na první platné číslo intervalu spolehlivosti I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 68858