NEJEDLÝ, T. Porovnání svařování MAG a svařování plazmou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

V práci pana Tomáše Nejedlého převládají kapitoly zabývající se teorií, experimentální část je na práci diplomní poněkud chudší. Není to vina diplomanta, experimentální pracoviště mělo potíže s nastavením aparatury. Práce je úhledná, logicky členená, v textu se občas objevují neobratné formulace. Výsledky jsou částečně využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Práce se zabývá porovnáním navařování materiálu pomocí metody MAG a plazmou. I když je porovnání provedeno po metodické stránce správně, očekával bych porovnání většího množství návarů s různými procesními parametry. Pro praxi by bylo též vhodné i porovnání obou metod z pohledu ekonomického.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72095