GUTOVSKÝ, J. Experimentální měření v oblasti průmyslového sušení textilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Máša, Vítězslav

Diplomant Bc. Jan Gutovský splnil všechny zadané cíle a aktivně vyhledával konzultace nejen se svým vedoucím. Provedl rozsáhlá měření v laboratoři, přičemž prokázal schopnost aplikovat teoretické znalosti z oboru procesní inženýrství. Naměřená data vyhodnotil odborným způsobem (na základě teorie plánování experimentu v SW Statistica) a výstupy zpracoval v praktické a přehledné formě (matematický model v SW MS Excel). Rozsáhlá systematická experimentální činnost s praktickým výsledkem je hlavní předností předkládané práce. Její slabostí je na druhé straně nízká přidaná hodnota teoretické části, kde se měl diplomant opřít o nejnovější publikace z oblasti sušení textilu. Použitá literatura je na úrovni vysokoškolských skript a nepřináší nové poznatky. Seznam literatury vykazuje nedostatky také po formální stránce. V celém textu je bohužel značný počet překlepů a gramatických chyb. Diplomový projekt ukázal schopnost studenta realizovat inženýrskou činnost rozsáhlejšího charakteru, schopnost vyhodnocovat informace a kontrolovat průběh experimentu. Ocenit je také potřeba jeho týmový přístup. Spolupráce ale naznačila oblasti, ve kterých by se měl student dále rozvíjet: kreativita a inovační myšlení; vyhledávání a práce s informačními zdroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Touš, Michal

Název diplomové práce Jana Gutovského „Experimentální měření v oblasti průmyslového sušení“ plně vystihuje náplň práce. Celá práce směřuje k výstupu v podobě matematického modelu založeného na experimentálních datech, který umožňuje předpovídat dobu sušení textilu na základě několika parametrů. Jak je v práci ukázáno, každý experiment je časově náročnější a diplomant tedy velmi dobře zvolil metodu plánovaného experimentu. Popis experimentu i s jeho komplikacemi a návrhy na jejich řešení je na velmi dobré úrovni. Myslím že ta může sloužit jako zdroj pro další podobně laděné experimenty. Velmi oceňuji to, že zkušenosti, které diplomant během experimentu získal, převedl do názorně sestavené metodiky pro stejná nebo podobná experimentální měření. Vedle uvedených kladů má však práce také své nedostatky. Jedná se o místy velmi nepřehledné používání názvosloví, např. nesprávné použití termínu vlhkost v části 2.2.5, z toho pak plynoucí podivné spojení entalpie vlhkosti. Dále rovnice 2.1, 2.5 a 2.6 nejsou v procentech, ale bezrozměrné. Popis rovnice 2.4 říká, že nadbytečná vlhkost se skládá z volné a hygroskopické vlhkosti, ale v rovnici se ani jeden z těchto členů neobjevuje. Problém mám také s odvozením rovnice 2.14, potažmo 2.15 – kromě zvláštních zjednodušení, jsou zde chybné matematické úpravy. U grafů 3, 4 a 6 chybí jednotky osy x. Kvalitu práce také sráží větší množství překlepů, chybějících či zdvojených slov a několik dalších formalit. Chybí logická návaznost kapitoly 4.5 na předchozí text. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72618