HAMAL, J. Galvanické zinkování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Autor BP pracoval samostatně, ale možná častější konzultace by se promítla ve výsledném zpracování BP formou interaktivního CD. V rámci studia obecného bakaláře byl splněn požadavek zadání a práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Bakalářská práce splnila zadání v částečném rozsahu. Bakalář samostatně vypracoval literární studii s rozborem korozního působení prostředí, přípravných operací pro galvanické pochody a teorii elektrochemického pokovení. Velmi názorně je zpracován i zadaný technologický postup elektrochemického zinkování. V zadání je také interaktivní zpracování nastudované látky, o čemž není v práci zmínka. Závěr je jen krátkým shrnutím práce. V práci není žádná praktická část - např. jednoduché proměření tloušťek povlaků na vybraných reprezentativních součástech. Připomínky 1. Seznam obrázků v závěru práce neodpovídá textu. 2. Chybí interaktivní zpracování nastudované látky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71931