JISKRA, M. Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomant splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části provedl studii problematiky metod svařování CMT a MAG impuslní proces. Vlastní experimentální práci zpracoval samostatně včetně návrhu zkoušek. V rámci experimentu byly provedeny grafické záznamy parametrů svařování a vypočtené potřebné chrakteristiky svařovacího procesu. Zpracoval rozsáhlé ekonomické hodnocení pro metody CMT a MAG. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. Závěry práce poskytuji cenné informace pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Felix, Michal

Diplomová práce „Porovnání CMT Twin s ostatními MIG/MAG procesy“ je rozdělena do čtyř stěžejních kapitol. V první kapitole diplomant přinesl podrobný popis základní konfigurace zařízení pro obloukové svařování v ochranné atmosféře. Ve druhé kapitole „Experiment“ jsou přehledně popsané podmínky svařování provedených experimentů. Zvlášť cenný je záměr obsáhnout tři druhy základních materiálů. Pro lepší využitelnost v praxi by se zde mohla nabízet možnost pro nelegovanou ocel srovnat vysokorychlostní metodu CMT Twin například s modifikovanými metodami zrychleného zkratového oblouku. Rovněž tak se nabízí pro přeplátované spoje možnost porovnání mechanických zkoušek tvrdosti HV, v ideálním případě porovnáním rázových zkoušek KV na tupých spojích svařených na podložce. Srovnání těchto dvou kapitol svým obsahem potom vyznívá poněkud nevyváženě, s ohledem na lepší využitelnost výsledků v praxi. Ve své podstatě velmi cenná je třetí kapitola „Technicko ekonomické srovnání“, jejíž výsledky odpovídají teoretickým předpokladům. Chybí zde však – byť svým významem méně důležité – kritérium úspory elektrické energie (příkon svařovacího zdroje – kVA) pro mechanizovaný resp. automatizovaný pracovní režim. Závěrem lze konstatovat, že diplomant tímto v plné míře splnil cíle diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68728