FRÉLICH, T. Výroba funkčního náhradního dílu metodou FDM tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor vytvořil model a vyrobil náhradní díl krytu zapalování motocyklového motoru. K tomu využil FDM metody 3D tisku z materiálu ABS. Na tématu pracoval aktivně a samostatně, pro vypracování využil znalostí získaných při studiu. Práce obsahuje všechny požadované části. Autor vychází z rešerše zaměřené na popis základních metod 3D tisku. Vlastní praktická část obsahuje jak popis technologičnosti konstrukce navrženého dílce, s ohledem na FDM metodu tisku, tak následně popis vlastního procesu výroby. Pro srovnání byla provedena výroba několika dalšími metodami, včetně třískového obrábění a aplikací průmyslového 3d FDM zařízení. V práci mi chybí kalkulace z hlediska použití zvolené tiskárny (tiskárna udimension má zcela jiné náklady). Jak by vypadal výpočet ceny v případě původně použité tiskárny, jak by vypadala cena při změně parametrů jež by vedly ke zlepšení kvality tisku? Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor splnil požadované cíle práce. K vypracování práce musel autor nastudovat celou řadu literatury a při závěrečném srovnání vybraných metod prokázal schopnost interpretace dosažených výsledků v danné oblasti. Práce splňuje všechny náležitosti a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68677