BRAVENÝ, A. Udržitelnost systémů odpadového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Předložená práce bezezbytku naplnila požadavky i cíle práce uvedené v zadání. Přístup pana Braveného hodnotím jako zodpovědný a aktivní. Práce byla pravidelně konzultována a její řešení usměrňováno. Práce souvisí s vývojem výpočtového nástroje Neruda a současně souvisí s řešením projektu Centra kompetence. Hlavním úkolem bylo navrhnout metodiku, která povede k tomu, že prováděné simulace zohlední také dopady na životní prostředí. K tomuto účelu diplomant využit LCA. Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a rovněž využil poznatky získané během pobytu Erasmus na NTNU Trondheim, Norsko, kde se problematice LCA věnují. Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Grafická úprava je vysoké úrovni. Diplomant se nevyhnul řadě stylistických chyb a překlepů. Velmi oceňuji rozsáhlou rešeršní práci, která byla nezbytná pro zvládnutí zadání. Seznam literatury čítá 53 položek, z nichž velkou část představují mezinárodní studie publikované v prestižních periodikách. Praci doporučuji k obhajobě a celkově ji hodnotím velmi pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Touš, Michal

Předložená práce diplomanta Adama Braveného s názvem Udržitelnost systémů odpadového hospodářství se věnuje zejména použití metody Life Cycle Assessment (LCA) pro odpadové hospodářství. Oceňuji, že si diplomant vybral právě oblast LCA. Velmi dobře tím doplňuje aktuální aktivitu sekce Energetických systémů a simulačních výpočtů na Ústavu procesního a ekologického inženýrství. Pro mě, jakožto do té doby metodou LCA nedotčeného, text posloužil jako přehledný popis základních myšlenek metody LCA. Velmi dobrá je také rešerše uvedená v kapitole 4, kterou by mohli závidět autoři řady odborných článků. Nejvíce však oceňuji právě návrh diplomanta na rozšíření systému NERUDA o hodnocení toku a zpracování odpadů nejen z pohledu ekonomiky, ale také z hlediska dopadu na životní prostředí. Pár výhrad se ale přeci jen najde. Popis matematického aparátu v kapitole je pro mě poměrně nesrozumitelný. Např. v obr. 3.7. se podle orientace šipky a podle popisu obrázku jeví parametr y jako výstup procesu (u obrázku nebo v textu, který na obrázek odkazuje popis parametru y chybí). V rovnici 3.8 je však označen jako vstup. Zvláštní je také odvození rovnice 3.9 z rovnice 3.8 – připisuji to chybě v matematických symbolech. U grafů v obr. 4.1 a 5.3 chybí popis osy y – když je z textu zřejmé o jakou proměnnou jde, v grafu by toto mělo vždy být. Dále u obr. 2.6 a 2.7 se mi zdá, že nejde o statistiky ke směsnému komunálnímu odpadu. Navíc, porovnám-li oba grafy, vychází graf v obr. 2.7 z jiných hodnot než graf v obr. 2.6 nebo je velice zastaralý – dle grafu v obr. 2.6 bych odhadoval rok 2000. Komentář k obrázku 5.11 je protichůdný ke grafické interpretaci. Toto, stejně jako drobné překlepy, jsou ale spíše výhrady menšího významu, které na výstup práce nemají vliv. Cíle práce byly splněny, a proto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68629