LIGAS, A. Studium beta fáze v Al-Mg-Si slitinách pomocí nekonvenčních metod elektronové mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikmeková, Šárka

Diplomant se ve své práci zabýval zobrazením precipitátů v Al slitině pomocí nekonvenční metody elektronové mikroskopie, a to konkrétně mikroskopie pomalými elektrony. Téma práce je značně obtížné nejen svou interdisciplinaritou (materiálové ing. + fyzika), ale i náročností experimentů, kdy byla po studentovy vyžadována práce s několika typy rastrovacích elektronových mikroskopů od různých výrobců. Experimentální část práce značně překračuje požadavky kladené na tento typ prací. Naopak v teoretické části student mohl prokázat větší důslednost a rovněž interpretace dosažených výsledků není zcela uspokojivá. Nazdory uvedeným výtkám práci jednoznačně doporučuji k obhajově a navrhuji výše uvedenou známků. Poněkud mírnější hodnocení zdůvodnuji přihlédnutím k faktu, že student musel prokázat mimořádnou samostatnost díky odchodu školitele do zahraničí v průběhu řešení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Julišová, Martina

Předložená diplomová práce Bc. Aleše Ligase je zpracována na téma „Studium beta fáze v Al-Mg-Si slitinách pomocí nekonvenčních metod elektronové mikroskopie“ v rozsahu 38 stran (dle Směrnice rektora VUT č. 2/2009 a Pokynu děkana č. 6/2009, čl. 9, je však skutečný započitatelný počet stran pouze 34, což neodpovídá minimálně předepsanému rozsahu textové části práce (pozn. u diplomových prací je stanoveno nejméně 40 stran). V teoretické části je na 18 stranách postupně popsáno rozdělení slitin hliníku, jejich tepelné zpracování, základní principy rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie pomalými elektrony. Teoretické části práce schází hlubší zpracování jednotlivých kapitol a zejména úvodní kapitoly zaměřené na slitiny hliníku jsou psány velmi stručně. Popis Beta fáze, která je nosným tématem DP, by s ohledem na logické členění textu měla být zařazena spíše do teoretické než do experimentální části práce. Experimentální část práce se zabývá možnostmi a způsoby zobrazení precipitátů Mg2Si ve studované slitině hliníku s využitím tří moderních rastrovacích elektronových mikroskopů společností Tescan, FEI a Carl Zeiss. Na celkem 7 stranách jsou postupně demonstrovány možnosti zobrazení precipitátů na jednotlivých zařízeních s využitím dostupných zobrazovacích módů, různých hodnot urychlovacího napětí a dalších parametrů. Byly demonstrovány výhody a možnosti mikroskopie pomalými elektrony (SLEEM). Velmi kladně hodnotím téma práce a složitost prováděných experimentů zejména s ohledem na fakt, že se jedná o diplomovou práci a diplomat experimenty prováděl sám pod dohledem zkušených operátorů. Ve shrnutí výsledků (kap. 6) však postrádám hlubší diskusi dosažených výsledků s literárními prameny. Práce celkově obsahuje několik formulačních nepřesností a překlepů (např. v kap. 2.2.3 …“Siluminy není možné tepelně zpracovávat…“ - s tímto autorovým tvrzením nelze souhlasit, v kap. 2.5.2 autor uvádí teploty tepelného zpracování v Kelvinech, aj.), v rozsahu běžném pro tento typ závěrečných prací. I přes výše uvedené nedostatky a menší rozsah doporučuji práci k obhajobě a hodnotím jí stupněm „D“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72923