OHNIŠŤOVÁ, P. Pětiosé frézování s polynomialní trajektorií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Studentka se zvolila velmi aktuální, ale i náročné téma ke zpracování, neboť neměla příliš vhodné podmínky k řešení, zvláště k verifikaci matematických modelů na CNC stroji. Její nadšení, nesmírná pracovitost a mimořádná schopnost komunikace s řadou odborníků v několika vědních disciplínách však byly zakončeny profesionálně kvalitními výsledky, které výraznš rozvíjí tuto tématickou oblast na FSI VUT v Brně. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Studentka ve své bakalářské práci věnovala pozornost všem předepsaným cílům. Je citováno 22 odborných publikací. Studovaná odborná literatura je psána nejen česky nebo anglicky, ale také francouzsky. Práce je na vysoké úrovni a zpracovávaná problematika je aktuální. Odborná úroveň řešení odpovídá spíše kvalitní diplomové práci. Mimo teoretický rozbor zadané problematiky je realizováno i několik praktických experimentů. Práce je řešena nejen na pracovišti ÚST, FSI VUT v Brně, ale také ve spolupráci s francouzskou univerzitou Grande Ecole Art et Métiers ParisTech v Cluny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72176