PŘESLIČKA, J. Vyvážení tříválcového traktorového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Diplomová práce pana Jaroslava Přesličky se zabývá rozborem kinematiky tříválcového klikového mechanismu. Byla rozebrána jak centrická, tak excentrická varianta, včetně principu vyvážení jednoválcového motoru. Vytvořený model klikového ústrojí v multi-body systému je pak porovnatelný s analytickým výpočtem. Student prokázal dobrou orientaci v řešené problematice a lze konstatovat, že cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrdlička, Zdeněk

V Diplomové práci Bc. Jaroslava Přesličky je v úvodní části detailně rozebrána kinematika klikového mechanismu jak pro centrický, tak i excentrický klikový mechanismus. Dále pak je proveden dostatečný rozbor a princip vyvažování klikového ústrojí pro jednoválcový motor. Principy z úvodní části byly správně aplikovány na řešený tříválcový motor, což svědčí o tom, že se diplomant v dané problematice orientuje a dokáže tyto obecné souvislosti aplikovat na daný případ. Analytický výpočet je dle mého názoru zpracován v dostatečném rozsahu a výsledky jsou přehledně znázorněny v grafech. V následující části diplomant sestavil model klikového ústrojí v MBS, který částečně koresponduje s analytickým výpočtem. V úvodu tvorby výpočtového modelu byla srozumitelně popsána tvorba tohoto modelu. Výsledky z jednotlivých analýz jsou přehledně zpracovány v grafech, kde je patrný rozdíl mezi analytickým výpočtem a výpočtem prostřednictvím MBS. Ke kapitole 7: v MBS modelu zřejmě nebyl správně sfázován vyvažovací hřídel s klikovým hřídelem, tak jak je uvedeno v úvodní části. Vyšší moment, než je výpočtově potřebný, je kvůli následnému dynamickému vyvažování jednotlivých součástí. U analýzy minimálních vzdáleností bych uvítal schematický návrh úpravy tvaru pro zvětšení minimálních vzdáleností. Po formální stránce je práce členěna logicky a přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe obsahově navazují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72162