RUSEK, J. Příprava a aplikace kompozitních materiálů na součásti autobusů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Student přistoupil k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a předkládaná práce je na vysoké úrovni. Je psána srozumitelně, bez závažných gramatických chyb. Celkové zpracování je přehledné a schematické. Informace pro zpracování bakalářské práce čerpal autor jak z literatury, tak od lidí pohybujících se v oblasti výroby kompozitových dílů pro autobusy. Jeho přístup nelze označit jinak než za velmi aktivní. Práci proto hodnotím známkou "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Julišová, Martina

Bakalářská práce obecného typu studenta Jana Ruska na téma „Příprava a aplikace kompozitních materiálů na součásti autobusů“ je zpracována v souladu s pokynem děkana FSI č. 6/2009 v rozsahu 31 stran a splňuje po formální stránce všechny potřebné náležitosti kladené na tento typ závěrečných prací. Student si vybral velmi zajímavé téma a při jeho zpracování plně využil vlastní zkušenosti nabité v rodinné společnosti zaměřené na oblast, která je také tématem jeho BP s využitím celkem 21 literárních pramenů. Práce je logicky členěna do 3 hlavních částí. První kapitola dostatečně popisuje základní typy kompozitních materiálů a hlavní technologie jejich výroby. Druhá část je úvahou nad možnými aplikacemi kompozitních materiálů v technické praxi s uvažováním různých hledisek (hmotnost, cena, ekologie aj.). V poslední části bakalářské práce je demonstrován samotný postup výroby konkrétní součásti autobusu ze sklolaminátu v podmínkách výše zmíněné společnosti. Práce obsahuje několik formálních nedostatků – např. citace uváděné v textu nejsou citovány dle pravidel a zvyklostí průběžně, ale jsou vždy uvedeny až na konci určitého bloku, takže není vždy úplně jasné, ke které části se konkrétně mohou vztahovat. Některé uvedené obrázky nejsou zmíněny v textu (např. obr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.15, 2.2), popis tabulek je obvyklé uvádět nad tabulkou (viz tab. 2.2, str.30). Některé citace uvedené na straně 47 neodpovídají způsobu dle ČSN ISO 690. I přes výše uvedené formální nedostatky a překlepy, jejichž počet nepřekračuje obvyklé množství u tohoto typu závěrečných prací, je na tomto místě potřeba ocenit osobní zkušenosti autora s výrobou součástí z kompozitních materiálů, které se na textu předložené bakalářské práce pozitivně projevily. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jí stupněm „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68874