HRUBÝ, J. Studium vývoje mikrostruktury pokročilých keramických materiálů v poslední fázi slinování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Maca, Karel

Diplomová práce Bc. Jana Hrubého se zabývá popisem vývoje mikrostruktury v poslední fázi slinování vybraných keramických materiálů při použití konvenčního slinování a dvou metod nekonvenčního slinování. Tato problematika je obecně důležitá z hlediska přípravy keramických materiálů s optimální mikrostrukturou a tedy zvýšenými mechanickými, optickými či elektrickými užitnými vlastnostmi. Jako experimentální materiály byly zvoleny kubický a tetragonální oxid zirkoničitý, pro studium nekonvenčních slinovacích metod byly využity metody mikrovlnného slinování a slinování metodou Spark Plasma Sintering, které jsou našemu pracovišti přístupny v kooperaci se zahraničními partnery. Část experimentů proto proběhla v rámci týdenní stáže Bc. Hrubého na École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne ve Francii, kde student prokázal schopnost konstruktivně pracovat i se zahraničními kolegy. Předložená práce má tradiční členění na teoretickou, experimentální a výsledkovou část a má dobrou grafickou úroveň. Je zřejmé, že student zvládl jak rešerši zahraniční literatury, tak i experimentálně zpracovat velké množství vzorků a ze získaných výsledků formulovat logické závěry. Student přistupoval k celé práci aktivně a pracoval samostatně. Díky tomu byly získány originální výsledky, které jsou zajímavé jak z hlediska výzkumné práce na Odboru keramiky a polymerů ÚMVI, tak i z hlediska získání nových poznatků o nových technologiích, které hodláme na našem pracovišti rozvíjet. S přístupem a s dosaženými výsledky Bc. Jana Hrubého jsem velice spokojen, proto hodnotím práci známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Salamon, David

Prezentovaná diplomová práce je svým obsahem vyvážená a obsahuje dobrý teoretický popis prováděných experimentů a metod. Hlavní cíl práce, což byl popis mikrostruktury keramických materiálů připravených konvenčním a nekonvenčním způsobem, byl splněn výborně. Nicméně přesnost a věrohodnost výsledků snižuje zejména vysoký rozptyl relativních hustot připravených keramických polotovarů (40-45 % t.h.), který nebyl nijak zohledněn v dalším procesním zpracování. Přes tento nedostatek jsou dosažené výsledky velmi dobře popsány a diskutovány v kontextu s aktuální literaturou. Student rovněž logicky uspořádal velké množství dat, doplněných o přehledné grafy a tabulky, také stylistická úprava a pravopis jsou na vysoké úrovni. Přece však dle mého názoru jsou některé závěry až příliš optimistické, například grafy na straně 50 neobsahují jednoznačný trend a tabulka 6 na straně 28 zase nebere v úvahu růst difúzního koeficientu s teplotou. Práce jako celek jednoznačně ukazuje slibný směr výzkumu, který však bude vyžadovat další systematické experimenty, jak správně zhodnotil diplomant v závěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70867