VALENTA, J. Deformační a napěťová analýza zubu s aplikovanou fazetou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Diplomant Jiří Valenta zpracoval diplomovou práci tematicky spadající do oblasti stomatologické biomechaniky. Diplomová práce je vhodně strukturovaná s respektováním systémového přístupu. K vytvoření výpočtového modelu, diplomant zvládl použít metod zpracování obrazu při práci s daty pořízenými na mikro-CT zařízení. Z těchto dat zvládl vytvořit dílčí modely geometrie a následně výpočtový model. Za tímto účelem provedl rešeršní studii především zahraniční literatury. Vlastní řešení je provedeno v programu Ansys. Kladně hodnotím, že si diplomant rozšířil řešení na výplně v aproximální části zubů což nebylo cílem práce. Problematickou pasáží práce je vlastní prezentace a analýza výsledků, která je značně chaotická a málo přehledná a velice obtížně čitelná. To je způsobenou časovou tísní, do které se diplomant dostal. Práci vypracoval diplomant zcela samostatně. Diplomant se neúčastnil pravidelných konzultací a prezentaci a analýzu výsledků prakticky nekonzultoval. V práci jsou časté gramatické chyby, překlepy, zavádějícím způsobem označené osy v grafech a špatná kvalita obrázků. Některé závěry diplomanta jsou značně diskutabilní. Přes tyto výtky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Valášek, Jiří

Práce je zaměřena na problematiku dentální biomechaniky, konkrétně na provedení deformačně napěťové analýzy zubu s aplikovanou fasetou. Předkládaná práce je v rozsahu 109 stran včetně příloh a je psána v duchu systémového přístupu. Provedení rešeršní studie a seznamu použité literatury je možné pokládat za slabší část této práce. V rámci rešerše se diplomant omezil na krátký, často jednovětý, popis čeho se použitá literatura týká. Seznam použité literatury by bylo vhodné setřídit alespoň podle nějakého kritéria např. typ zdroje nebo abecedně. Model geometrie zubu byl vytvořen pomocí aktuálních přístupů na základě snímků z mikro-CT zařízení ovšem následné dotvoření jednotlivých modelů faset a výplní vytváří poměrně chaotický celek, ve kterém je obtížné se orientovat. Pro lepší pochopení by bylo vhodné k obrázkům doplnit popis jednotlivých částí (obr. 19). Na základě provedených výpočtů a analýz výsledků je zřejmé, že diplomant provedl velké množství práce, ovšem vzhledem k mnoha proměnným (změna směru žvýkací síly, změna polohy místa zatěžování, čtyři různé velikosti faset, čtyři různé materiály faset a modely s provedenou aproximální výplní) je velmi těžké se ve výsledcích orientovat. Výsledky jsou často prezentovány jen formou sloupových grafů, které nevypovídají o rozložení napětí v řešené soustavě. Ukázka deformačních posuvů je jen v kap. 10.2 „Analýza a prezentace výsledků zdravého zubu“ ovšem zde autor uvádí hodnotu posuvu u = 17,702 x 10-5 mm což je nesmyslné. Při bližším průzkumu obrázku 53 vyšlo najevo, že jednotky byly nastaveny na metry a tedy po přepočtu se již deformační posuvy zubu zdají reálnější. Celkově je grafická úprava obrázků ve špatné kvalitě s nečitelnými stupnicemi. Zobrazení míst s maximy/minimy hodnocených veličin by bylo vhodné prezentovat v detailu. Při hodnocení hlavních napětí autor přiřazuje těmto napětím charakter tahového/tlakového namáhání. Činí tak většinou pro celý prvek (např. faseta) čistě na základě hodnot. Kladná hodnota hlavního napětí Sigma1 je prezentována jako tahové namáhání, v případě záporných hodnot pak tlakové namáhání. Stejné hodnocení je provedeno také pro hlavní napětí Sigma3. Celkově je práce napsána s překlepy a chybami z nepozornosti. Příkladem je popis os v grafech na obr. 48-51, kde je napětí uváděno ve stupních. Na základě písemného zpracování tuto práci hodnotím „dobře“/ C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70852