ŽILÁK, M. Návrh technologie výroby skříně rozvaděče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Diplomant k dané práci Návrh technologie výroby skříně rozvaděče přistupoval zodpovědně a svědomitě. Na zadaném tématu pracoval samostatně a využíval citované literatury uváděné v závěru práce. Grafická úroveň práce a výkresová dokumentace vycházející z praktických znalostí autora je chvályhodná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Cíle zadání byly splněny. Na základě literární rešerše, která představuje více jak 50% z celkového počtu 74 stran předložené diplomové práce, bylo vlastní řešení návrhu technologie výroby skříně rozvaděče prezentováno na 24 stranách.Variantní řešení nástřihového plánu nevede v navržené technologii vysekávání a ohýbání včetně dokončovacích dalších metod k výraznějšímu procentuálnímu využití použité antikorozní oceli 1.4301, i když snahou autora bylo se tomu přiblížit.Autor uvádí pro plášť skříně 58,7% a dveře skříně 45,6%. Ke zpracování DP mám několik připomínek: s.7- návrh technologického postupu výroby skříně začíná fakticky na s.44 a ne na s.61, jak uvádí autor DP. Na s.60 ve výpočtech se používá duplicitní značení tloušťky plechu a to: s,t. Poznámky k výkresové dokumentaci jsem přímo zaznamenal do výkresu. Vlastní přínos autora v DP není jednoznačný s ohledem na stávající stav výroby rozvaděčových skříní v praxi uvedeným postupem. Bylo by dobré se k tomu při obhajobě vyjádřit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72034