SOPŮŠEK, L. Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Práce se zabývá posouzením různých typů tepelných izolací, resp. zateplovacích systémů budov. Jednotlivé typy jsou porovnány z hlediska tepelně-izolačních vlastností a ceny. V závěru práce jsou vyhodnoceny materiálové náklady na standardní tepelnou izolaci budov při použití různých zateplovacích systémů. Student se bohužel začal tématem zabývat až v závěru akademického roku; u vedoucího práce absolvoval pouze jedinou konzultaci. Tato skutečnost výrazně ovlivnila výslednou kvalitu práce, která je zpracována povrchně a bez uvedení hlubších souvislostí. Rovněž formální úroveň práce není vysoká. Základní cíle zadání student nicméně splnil. Práce přináší i některé zajímavé informace, a protože obsahuje všechny potřebné náležitosti, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kamenský, Petr

Student dostal za úkol zpracovat práci na téma "Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení". Po úvodu se student v první kapitole stručně věnuje jednotlivým druhům přenosu tepla. Ve druhé kapitole jsou popsány rozličné druhy tepelných izolací a jejich výhody i nevýhody. Ve třetí kapitole jsou detailněji popsány aktuálně dostupné komerční zateplovací systémy, které byly vybrány pro srovnání. Ve čtvrté kapitole je uvedeno srovnání vybraných zateplovacích systémů z hlediska ceny, přičemž jsou zde i uvedeny náklady na instalaci těchto zateplovacích systémů. Na konci práce je uveden závěr. I přestože je práce psána převážně strukturovaně, vyskytují se v ní chyby jak pravopisného, formálního, tak odborného rázu. V obsahu uvádí autor jako podkapitolu kapitoly 2, dělení dle materiálu, jako by měly v práci následovat ještě další druhy dělení. Na straně 11 uvádí autor chybně Stefann-Boltzmannovu konstantu. Na straně 23 je chybně uvedena jednotka tepelného odporu. Chyby v popisu srovnání zateplovacích systémů na straně 23 ztěžují orientaci ve výsledcích. Ikdyž je v kapitole 3 uveden pro srovnání např. zateplovací systém z konopí, tak tento je hodnocen pouze v tabulce 2, ale v tabulce 3 již chybí. Ze tří tabulek uvedených v této práci hodnotím tabulku 2, ikdyž je to stěžejní prvek srovnání, na první pohled jako silně nepřehlednou. Autor v tabulce 2 propočítává potřebnou tloušťku izolace pro dosažení stejného tepelného odporu u všech porovnávaných produktů, ale cena je uvedena pro tloušťku d=100mm. Mělo by smysl do této tabulky zahrnout i cenu materiálu s tloušťkou izolace takovou, abychom dosáhli autorem uváděné srovnávací hodnoty tepelného odporu. Autor na straně 24 uvádí, že cena hmoždinek má výrazný vliv na celkovou cenu systému, ale v tabulce 3 je uvedeno pouze srovnání s jedním typem hmoždinek délky 200mm. Krátký závěr je uveden pouze pro formu a vlastní závěry v něm chybí. I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72373