HRMEL, M. Využití optických zesilovačů v sítích NG-PON2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Horváth, Tomáš

Student pracoval velmi aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky. Zadání splnil v plném rozsahu, avšak ve dvou bodech potřeboval značnou pomoc od vedoucího práce. Tyto dva body tvořily: 64QAM modulace a implementace Millerova kódu (v prostředí MATLAB). V rámci praktické části student provedl simulaci Triple Play služeb v NG-PON2 síti s/bez optických zesilovačů a zhodnotil kritické hodnoty bitové chybovosti. V modelu pro přenos Triple Play služeb bylo podmínkou realizovat přenos videa po samostatné vlnové délce (pomocí 64QAM/256QAM) dále pomocí IP protokolu a následně jejich porovnání. Další část praktického zadání tvořila koexistence nejnovějšího standardu (NG-PON2) se standardy staršími (XG-PON a GPON) a implementace Millerova kódu z prostředí MATLAB do programu OptSim v5.2. Poslední bod zadání obsahoval porovnání Millerova kódu s ostatními linkovými kódy. Formální zpracování práce je na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Münster, Petr

Teoretická část práce se zaměřuje na optické přístupové sítě, standardy pasivních optických sítí, Triple Play služby a popis optických zesilovačů. Kapitola 5 se pak věnuje vlastní práci, kdy student vytvořil modely sítí TWDM-PON s a bez použití optických zesilovačů, návrh modulací 64-QAM a 256-QAM pro přenos videa v simulačním programu OptSim, návrh NG-PON2 v koexistenci se staršími standardy PON a implementaci Millerova kódu do sítě NG-PON. Pro dané modely byly provedeny simulace k ověření funkčnosti a možnosti posouzení výsledných parametrů. K rozsahu teoretického popisu nemám žádné zásadní výhrady. V praktické části student splnil všechny body zadání, i přes jejich náročnost. Celkově je práce dobré odborné úrovně. Formální a jazyková stránka je rovněž na dobré úrovni, student se vyjadřuje jasně a srozumitelně. Použitá literatura je dostatečná. K práci mám řadu drobných výhrad, jako: - Nízká kvalita anglického překladu abstraktu, - v obrázku 1.1 je nesprávně uvedeno, že standard 10GEPON je nástupcem standardu GPON, - v kapitole 2.4 je uvedeno, že na vstupu EDFA zesilovače je izolátor, ten však ve schématu na obrázku 2.3 chybí, - u výhod EDFA zesilovačů student nevhodně uvádí, že pokud je EDFA zesilovač odpojen od čerpání, pak vkládá jen minimální útlum do trasy, - místy je použita desetinná tečka místo čárky, - a další. K práci mám tyto více závažné připomínky: - U návrhu WDM-PON s použitím AWG směrové odbočnice je pro sestupný směr navržena jedna vlnová délka, což by pomocí AWG nešlo realizovat. - V návrhu TWDM-PON pro 4x10 Gbit/s je signál vydělen pomocí AWG směrové odbočnice, následně je však nesprávně opět sloučen do jednoho vlákna a vydělen pomocí optického rozbočovače. - U všech modelů chybí návrh řešení pro vzestupný směr. Vzhledem k náročnosti zadání, navrhuji i přes řadu chyb a nedostatků, známku C, 76 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 73892