JIRČÍK, Z. Monitorování rušení v síťovém napájení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Student provedl rozbor zadání a vypracoval návrh řešení, na základě kterého vytvořil prototyp zařízení které podrobil několika zkušebním měřením. Na základě těchto měření bylo prokázáno, že celkový koncept řešení nemá vážnější nedostatky a byl správně zvolen i s ohledem na celkovou jednoduchost a cenu zařízení. Samotné řešení některých částí zařízení (softvérových a hardwarových bloků) má určíté nedostatky, které se projevují problémy které autor popsal v závěru práce. Větší pozornost měla být zaměřena na část synchronizace a rozpoznání změny délky periody síťového napětí. Softvérové řešení, tak jak je v práci popsáno, neřeší některé typy poruch v napájecím napětí. Ve vypracování také nebyl realizován požadavek zaznamenání času a data jednotlivých poruch v síti. Kladně lze hodnotit zapracování souborového systému na SD kartu, což bylo nad rámec zadání. Samotné vypracování diplomové práce obsahuje některé formální nedostatky. Některé kapitoly nejsou dostatečně popsány. Zřejmě omlyem autor vynechal schéma v kapitole 2.7, které v semestrální práci nechybí. Celkové vypracování je spíše ověřením správně navrženého konceptu. Zařízení není ve stavu, kdy by mohlo být v praxi plně využito. Nic méně autor svou prací poskytl důležité poznatky, které budou dále využity. Ing. Jan Říha konzultant práce Electronics Design Engineer Honeywell, spol. s r.o. - HTS CZ o.z.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Kubánek, David

Práce popisuje různé druhy rušení, které mohou nastat v elektrické síti, a návrh zařízení určeného pro jejich měření a zaznamenání. Zadání je formulováno poměrně obecně a lze jej považovat za vcelku splněné. K práci mám následující výhrady. Student nedostatečně popisuje kritéria pro vyhodnocení zkreslení průběhu napětí. Vhodnější by byl slovní popis nebo matematické vztahy než pouhé uvedení zdrojového kódu programu (viz kap. 3.2). Měření přenosu transformátoru pouze za použití průběhu modifikovaný sinus považuji za nedostatečné. Takto nebude prověřen přenos harmonického signálu ani vysokofrekvenčních špiček. Obr. 1.2, 1.4 a 2.5 mají špatnou kvalitu a první dva jmenované by měly být označeny jako tabulka, ne obrázek. V posledním chybí popis grafů. Tab. 2.1 a 2.2 jsou umístěny v jiných kapitolách, než ze kterých je na ně odkazováno. Za nevhodné považuji na začátku kap. 2 o návrhu zařízení uvádět popis souborového systému, SD pamětí a SPI sběrnice. V kap. 3.2 je psáno, že je použita pásmová propust, ale v obr. 3.7 je zvoleno notch, tedy pásmová zádrž.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 73823