VOJTÍŠEK, J. Analýza šifrovacích algoritmů ve standardu 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Bohumil

Pan Vojtíšek pracoval po celou dobu samostatně a problematiku zabezpečení bezdrátových sítí v teoretické části diplomové práce rozebral podrobně. Aplikovaná část byla věnována sestavení funkčních bloků pro jednotlivé zabezpečovací standardy. Simulace byla provedena v programu Matlab Simulink. V této části byly také studentem naprogramovány prvky, kterými simulační program nedisponoval. Na základě funkčních celků byly simulovány všechny zadané zabezpečovací techniky, které byly prezentovány exportovanými grafy. Student tímto zcela splnil všechny body zadání. Po formální stránce je práce zpracována kvalitně. S přihlédnutím k některým překlepům v práci hodnotím studenta počtem 98 bodů, A.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Sobek, Jiří

Pan Vojtíšek vypracoval diplomovou práci na téma Analýza šifrovacích algoritmů ve standardu 802.11. V první části se zabýval teorií dané problematiky. Přehledně popsal standard 802.11 a šifrovací algoritmy WEP, WPA a WPA2. V praktické části se věnoval simulaci jednotlivých algoritmů v programu Matlab Simulink. Zde simuloval všechny zadané algoritmy, přičemž navíc naprogramoval chybějící bloky, které tento program neobsahoval. Výsledné hodnoty vhodně prezentoval ve formě grafů. Mezi výtky patří špatná kvalita vyexportováných obrázků, kdy je problém přečíst některé hodnoty. Dále bych zmínil méně podrobnou praktickou část práce v porovnání s částí teoretickou. Zde bych očekával hlubší popis řešení. Přesto pan Vojtíšek splnil všechny body zadání, a proto jej hodnotím známkou A, 91 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 73830