KIŠKA, M. Technologie MultiProtocol Label Switching v sítích Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Cílem práce diplomanta bylo prostudovat problematiku technologie MultiProtocol Label Switching, seznámit se s možnostmi jejího využití se zaměřením na agregační část sítě poskytovatele připojení k Internetu s nasazením technik tunelování datového provozu zákazníků na druhé a třetí vrstvě. Dílčím výsledkem pak měla být laboratorní úloha pro předmět Architektura sítí. Student přistupoval k plnění úkolů zodpovědně a samostatně, zajistil si potřebný hardware pro vytvoření testovací sítě a systém navzdory překážkám v podobě rozdílných implementací na zařízeních od různých výrobců zprovoznil a otestoval, což mu umožnilo získání cenných praktických zkušeností, které bude moct uplatnit v praxi při práci v oboru. Co se týče textu práce, lze tam najít i pár nedostatků, které by si však vzhledem ke komplikovanosti problematiky vyžadovaly delší dobu práce s problematikou, aby student získal jak detailní informace o jednotlivých částech problematiky tak i potřebný nadhled a dokázal podat informace o problematice s vyšší didaktickou hodnotou. Závěrem lze konstatovat, že diplomant úspěšně splnil veškeré body zadání, a tak doporučuji práci k obhajobě, a hodnotím známkou A/94 bodů

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Vlček, Lukáš

Odovzdaná diplomová práca si berie za úlohu preskúmať možnosti MPLS transportu užívateľských sietí na pokraji domény MPLS so zohľadnením zaistenia kvality služieb. V teoretickej časti práce sú občas nie príliš vhodne či správne používané pojmy ako je napr. "stárnutí MAC adres", dosť vágny pojem "LSP DiffSrv", či pomenovanie resp. obsah Obr. 1.5. V praktickej časti študent najskôr pracoval na virtualizovaných emulovaných zariadeniach, kde prakticky ilustruje postupnosť správania MPLS v nadväzovaní vzťahov, výmeny LSP značiek a správanie sa TTL. V tejto časti chýba jasnejšia definícia cieľa než len uvedené "osvojení teoretických znalostí z teoretické části", rovnako aj úvodnej pozície v zmysle napr. "ktoré konkrétne smerovače s ktorými rozhraniami budú zapojené do MPLS domény". V druhej polovici praktickej časti študent používa zariadenia od troch rôznych výrobcov na zrealizovanie MPLS domény, ktorú následne používa pre skôr opisované technológie. V tejto časti chýba efektívna názornosť opisu, kde okrem slovných popisov by bolo taktiež vhodné použitie grafických ilustrácii napr. vybudovaných tunelov, či veľkostí dátových tokov na linkách pre sprehľadnenie situácie. Študent sa síce v teoretickej časti odvoláva ohľadom QoS na svoju bakalársku prácu, avšak v praktickej časti chýba, na úroveň diplomovej práce, predsa len o niečo konkrétnejšia a bližšia definícia použitých prenášaných služieb, než len uvedené "multicastový vysílač s datovým tokem +- 12Mbps", ktorú následne nejak sprioritizujeme "aplikovaním pravidiel QoS" a tým dosiahneme zaistenú priechodnosť služby. Občas sa v práci vyskytujú odborné nejasnosti v podobe "VIRTUAL PRIVATE LEASE SWITCHING", alebo "Asynchronus Transport Machine". Po formálnej stránke práca nie je písaná v trpnom rode, autor miestami používa voľné výrazy, čo prácu s inak vcelku dobrými technickými závermi a úvahami odsúva do nie najpriaznivejšieho svetla. Vkladanie a vecné umiestňovanie obrázkov voči textu je podpriemerné, ich nechronologické referencovanie niekedy pôsobí až chaoticky. Vyše tucta preklepov a pozostatkov "semestrální projekt" zo zimného semestra by šlo odstrániť starostlivejšou korektúrou textu. Rovnako nie je vhodné na približnú hodnotu používať označenie "+-", nakoľko to po technickej stránke skôr pôsobí ako relatívna odchýlka/tolerancia od (už však neuvádzanej) referenčnej hodnoty. V elektronickej prílohe by bola zrejme očakávaná okrem súboru *.pdf i verzia laboratórnej úlohy vo formáte *.doc, ako študent sám uvádza túto požiadavku na formát v sekcií B.2, ktorá tam však umiestnená nie je. Inak je práca celkom podarená, a aj keď chýbajú riešiteľom jasne zadefinované ciele, požiadavky zadania boli, až na "rozbor možností redundantního pripojení agregační vrstvy k páteřní bez využití technologie MPLS", úspešne splnené. Prácu odporúčam k obhajobe s navrhnutým hodnotením 78/C, no v prípadne kladnej odozvy a spokojnosti ohľadom laboratórnej úlohy zo strany vedúceho, a doloženia úlohy v požadovanom formáte *.doc súborom, navrhujem hodnotenie 86/B.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 73828