KRYŠKE, L. Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radim

Student přistupoval k práci velmi seriózně a zodpovědně a svůj postup konzultoval pravidelně. Práce má velmi dobrou vědeckou úroveň a oceňuji samostatnost a schopnost zorientovat se v náročné probleamtice. Dále prokázal i velmi dobré schopnosti implementace algoritmů v prostředí JAVA. Práci hodnotím velmi kladně a navrhuji známku 100/A.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Uher, Václav

Student ve své práci vyzkoušel praktické nasazení nástroje Sphinx-4 pro detekci klíčových slov v promluvě. To obnášelo trénování a adaptaci akustického modelu pro česky jazyk a následně ověření jeho spolehlivosti. Vzhledem k malé velikosti trénovací databáze nešlo očekávat dosažení velkou přesnost výsledků, což student správně interpretoval ve výsledcích. Formální stránka práce není na tak vysoké úrovni jako obsahová. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A – 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 73919