VÉGH, Z. Vzájemná konverze OTDM a WDM systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Cílem práce studenta byl teoretický rozbor optických sítí WDM a OTDM, a prozkoumání možností jejich přímé konverze. V rámci praktické práce měl navrhnout a v simulačním programu ověřit funkčnost modelu pro konverzi z OTDM na WDM. Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Student pracoval samostatně a pravidelně konzultoval průběžné výsledky práce. Problematice porozuměl velmi dobře. Kvalitu formálního zpracování práce však snižuje řada gramatických chyb. Celkově jsem byl s prací studenta spokojen, proto navrhuji známku A, 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Šifta, Radim

Student se v diplomové práci zaměřil na vytvoření simulačního modelu vzájemné konverze OTDM a WDM systémů. V úvodu práce se věnuje obecnému popisu optických vláken, lineárním a nelineárním jevům, které v nich vznikají, dále pak technikám časového a vlnového multiplexu. V teoretické části oceňuji přehledné zpracování, detailní matematické popisy a vhodnou strukturu textu. V praktické části práce navrhl v prostředí optSim model pro vzájemnou konverzi OTDM/WDM sítě, jehož realizace je velice komplikovaná. Práce byla splněna v celém rozsahu. Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni. Student zvládl zpracovat složité téma a vytvořený simulační model má hodnotný odborný přínos. Interpretace výsledků je na vynikající úrovni, všechny výstupy jsou řádně slovně okomentovány a podloženy grafickými případně tabulkovými výstupy. Formální zpracování práce bohužel značně degraduje celkovou úroveň jinak po odborné stránce výborné práce. V textu se vyskytují desítky gramatických překlepů mezi českým a slovenským jazykem. Tento fakt je důvodem pro výsledné hodnocení B.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 73915