ŠTEFANÍK, P. Aplikace pro správu překladů pro redakční systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student vypracoval diplomovou práci podle zadání. Vytvořená aplikace splňuje požadavky na funkčost, některé pokročilé funkce ale nejsou pně implementovány. Vytvořená aplikace je v práci dobře popsána. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Omran, Yara

Práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu překladů. Aplikace umožňuje spravovat překlady celých článků, importovaných z redakčních systémů. Také podporuje různé role uživatelů (administrátor, překladatel, editor…). Aplikace umožňuje pouze manuální překládání a editaci článků, dále pak jejich export do původního CMS (CMS originálního článku). Práce je dobře strukturovaná, a aplikace včetně použité databáze je dobře popsána. V práci resp. aplikaci postrádám kontrolu procesu překladu, jako je např. horní limit přidělených článků jednomu překladateli, nebo možnost přiřadit stejný článek více než jednomu překladateli, což aplikace neumožňuje. Také je umožněno překrývání rolí (uživatel jako překladatel a redaktor téhož článku). Také bych uvítala srovnání s dalšími systémy pro překlady, jako jsou SDL a Wordbee. Další nevýhodou aplikace je nevyužití možnosti použít dříve přeložené články jako překladovou paměť pro poloautomatické překlady podobných textů. Stejně tak chybí možnost využít soubory s klíčovými slovy/terminologií, které usnadní dodržování dané specifické terminologie. Po formální stránce obsahuje práce drobné překlepy a chyby ve formátování. Práci hodnotím jako kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 73913