HAVLÍČKOVÁ, B. Návrh marketingového mixu v oblasti služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: 1) Můžete vysvětlit, proč jste v teoretické části vymezila analýzu makroprostředí SLEPT a v analytické části jste se rozhodla pro použití analýzy SLEPTE, kterou jste nezpracovala celou? 2) Na straně 73 u Ekonomického zhodnocení návrhů uvádíte: "Všechny výše uvedené návrhy....". Na straně 73 rozvádíte "výše" pouze návrh propagace na slevových portálech. Můžete tento nesoulad vysvětlit? 3) V kapitole 3.2 a 3.3 uvádíte vyčíslení "nákladů" na realizaci návrhů. Znamená to, že podnikatelka, jako živnostník, účtuje o nákladech a výnosech v soustavě podvojného účetnictví?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zámečník, Jan

Autorka práce klade velký důraz na teoretická východiska práce a čerpání z více zdrojů. Získala tak dobrý teoretický základ pro tvorbu dotazníku. Samotný dotazník je krátký, ale konkrétní, takže postačuje pro typ provozovny, ke kterému se váže. Také data z něj autorka krátce, ale účelně zpracovala, takže jsou závěry tohoto šetření jasné a srozumitelné. V analytické části je pak navrženo několik možných zlepšení. Navržený marketingový mix umožňuje několik možných řešení, které je možné realizovat odděleně a nebude tedy nutné najednou vynaložit velké finanční prostředky. Jako jedinou chybu této práci bych tak vytknul to, že právě v této části není jednotlivým řešením přiřazena priorita a majitelka salónu tak bude mít ztížené rozhodování, v jakém pořadí opatření realizovat

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 73465