SEDMÍK, P. Úloha technické kontroly v moderním řízení kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Student si vybral téma, které je stále aktuální. Pořád existuje dosti rozšířený názor, že hlavním prostředkem pro zajištění kvality produktů je přísná kontrola. Student pojednal svou práci jako úvahu nad tím, jak systémové pojetí řízení kvality a využívání vhodných metod („nástrojů“) převádí těžiště problému do plánování, přípravy, důsledného dodržování postupů, zatímco tradiční kontrola zůstává sice důležitým, ale ne primárním nástrojem. Kontrola je prostředkem zpětné vazby správného řízení procesů, ne hlídáním kvality jednotlivých produktů. V tomto smyslu své zadání splnil a prokázal schopnost analyzovat technické problémy a připravovat jejich řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krbalová, Maria

Student ve své práci se věnoval úloze technické kontroly v řízení jakosti, avšak o samotném tématu se v práci moc nezmiňuje, jak je uvedeno autorem v závěru. Předložená práce je uspořádána logicky, gramatické chyby se takřka nevyskytují. Chtěla bych jenom upozornit na velmi nízkou kvalitu některých obrázků. Navíc práce není zpracována příliš do hloubky. Jiné připomínky k práci nemám. Cíle byly naplněny, zadání bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68881