VESELÝ, J. Regulační mechanismus Kaplanovy turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na konkrétní úlohu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rokyta, Marek

Předložená práce se v teoretické části zabývá základními principy a popisy vodních elektráren. Dále je uveden přehled používaných typů vodních turbín se zaměřením na turbíny Kaplanovy. V této části student prokázal obecné znalosti a schopnost práce s technickou literaturou a dalšími informačními zdroji. Praktická část je již konkrétně zaměřena na výpočet regulačního mechanismu oběžného kola Kaplanovy turbíny. Jedná se o jeden ze základních a důležitých výpočtů nutných pro návrh Kaplanovy turbíny. Při provádění výpočtů musel student prokázat dobrou znalost konstrukce navrhovaného stroje, jelikož bylo třeba správně identifikovat a stanovit jednotlivé síly působící na mechanismus. Pro úspěšný výpočet bylo dále nutné prokázat dobrou znalost teorie mechaniky, zejména statiky. Student provedl nejprve výpočet se zanedbáním pasivních odporů a posléze i s uvažováním těchto odporů. Tento výpočet je teoreticky náročný, nejen na stanovení velikosti pasivních odporů, ale také na sestavení správných rovnic. Tato problematika navádí na experimentální výzkum, což dalece přesahuje rámec bakalářské práce. Důvody pro zanedbání některých pasivních odporů mohly být více konkretizovány. Přesto uvedený postup výpočtu naznačuje směr správného návrhu mechanismu oběžného kola při uvažování pasivních odporů. Student touto bakalářskou prací prokázal, že je schopen aplikovat jak teoretické vědomosti, tak praktické zkušenosti nabyté ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72269