TRNKA, J. Ověření vlastností ventilátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená bakalářská práce na téma „Ověření vlastností ventilátorů“ je zpracována na dobré úrovni a splnila body zadání. Práce má odpovídající grafickou a stylistickou úroveň. Práce je strukturována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně a logicky navazují. Kromě obecné rešerše o vlastnostech a měření ventilátorů se student osobně účastnil měření několika reálných ventilátorů. Tato měření také sám vyhodnotil, což je nad rámec požadavků na tento typ práce a pro studenta velmi přínosné. Jak rešerše, tak samotné vyhodnocení obsahuje drobné nedostatky, které lze přičíst nezkušenosti studenta a nemají podstatný vliv na celkovou kvalitu práce. Při zpracování bakalářské práce student postupoval iniciativně, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a má veškeré předpoklady pro úspěšné uplatnění v energetické praxi nebo další studium v navazujícím magisterském programu. Předložená práce splnila jak zadání v celém rozsahu, tak veškeré požadavky na tento typ závěrečné práce, práci hodnotím známkou B/velmi dobře a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce pojednává o charakteristikách ventilátorů. V úvodu práce jsou stručně popsány ventilátory po stránce konstrukční i fyzikální. V práci se objevuje řada neodborných termínů, jako například mechanické podobnosti (sic! kinematické podobnostní součinitele) či kotoučové ztráty vlivem tření (sic! ventilační ztráty), takže může znalého čtenáře zmást. Stěžejní část práce je věnována naměřeným charakteristikám pěti ventilátorů, jež je celkem dobře stanovena i pospána. Na straně 45. je mylně uvedeno „Šířka (Sic! Průměr) oběžného kola byla stejná jako u ventilátoru I, …“ a na obrázcích 3.8 a 3.9 byly zcela nevhodně zvoleny regresní křivky. I přes uvedené výtky považuji práci za zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71770