NOVÁK, M. Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišurec, Jiří

Diplomant sice vyvinul značnou snahu při řešení diplomové práce, ale zůstal poněkud na půli cesty. Zadání je splněno částečně. Chybí realizační návrh zařízení. Pozitivní jsou alespoň simulace částí zařízení, které v některých případech jsou poněkud samoúčelné.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné jen částečně, chybí praktická realizace modemu opakovače a realizace programového řešení (např. obslužné aplikace). Práce obsahuje pouze návrh a pár simulací, proto nelze ověřit správnost řešení. Minimálně návrh desky plošných spojů mohl být proveden. Chybí rozbor možných PLC modemů a také dále chybí rozbor možností řešení opakovače. Proč byl vybrán PLC modem ST7570? Pokud byla práce pouze teoretická, nebylo žádné omezení v dostupnosti modemů a využití lepších řešení. Dle mého názoru byl tento modem vybrán jen kvůli dostupné a podrobné dokumentaci, jelikož tato práce tuto dokumentaci hodně kopíruje. Na základě výše zmíněného hodnotím E/50. Student by měl při obhajobě zdůvodnit nesplnění praktického řešení zadání.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 73818