KINTR, J. Nedestruktivní metody detekce biologické aktivity dřevoškůdců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Pavel

Student pracoval samostatně a cílevědomě. Věnoval se práci jak po teoretické tak po aplikační stránce. Zadání pochopil a zpracoval podle zadání řešení jednotlivých částí. V práci teoreticky zpracoval zachycení akustických projevů vitální aktivity dřevokazných organizmů - Tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus). Navrhl systém detekce a záznamu vitální aktivity. Na základě podobnosti frekvenčního spektra akustického projevu vitality larvy tesaříka navrhl senzor pro přenos akustického signálu z heterogenního materiálu, dřeva ke snímači, další zpracování v časové oblasti a porovnání s ostatními signály. Tato porovnání slouží k identifikaci a určení zachyceného zdroje signálu. NAvrhl senzor s eliminací vnějšího akustického rušení, otestoval. NAvrhl metodiku snímání vitální aktivity dřevoškůdce a zakomponoval do algoritmu. V práci je řada drobných formálních nedostatků, typ a velikost písma ve vztazích například str.18 (3.6), str.20 vztah (4.2) a další, v obrázcích není odpovídající velikost písma, str.20 obr.7, str.21, obr. 9 a další. U grafů chybí například v obr. 35, obr.36 , obr. 39 a další vhodná velikost písma, popis os. I přes tyto nedostatky ale práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Král, Bohumil

Zajímavé téma s možností praktické aplikace v oblasti restaurátorství dřevěných uměleckých památek, obnovy starých dřevěných staveb a prevence proti dřevokazným škůdcům. V kapitole 2 se pojednává o dřevokazném hmyzu, kapitoly 3-7 jsou věnovány elektroakustice a popisu metod a zpracování signálů z akustických měničů. Jádro práce je v 8 kapitole, kde je navrženo akustické snímací zařízení. V kapitole 9 jsou uvedeny konkrétné výsledky akustické identifikace larev škůdců ve zkušebním dřevěném trámku. Student realizoval relativně jednoduché experimentální zařízení a ověřil jeho možnosti při nasazení reálných larev tesaříka do zkušebního trámku. Práce je zpracována s poněkud nepřesným technickým jazykem, spíše populárně než inženýrsky, což je zřejmě dáno nezkušeností autora, zaměřeného spíše realizačně. Práce však odpovídá nárokům, kladeným na bakalářské práce.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 73157