CHROPOVSKÝ, J. Design přenosného dataprojektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhlíř, Filip

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - velmi dobé, úroveň tvarové kultivace - výborné, barevnost navrženého designu - výborná a grafická úprava výkresů - velmi dobá Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design přenosného dataprojektoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Bakalářská práce je z formálního hlediska podle zadání kompletní, až na formální úpravu textové části práce. Předložená verze neobsahuje úvodní strany. Student v práci přináší získané závěry k danému tématu Design přenosného dataprojektoru, včetně přínosu kreativního, čímž splnil všechny body zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 68717