HRNČIŘIKOVÁ, J. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji vybrat minimálně jeden z návrhů a uvést finanční pžadavky na jeho realizaci včetně dopadů do hospodaření hotelu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E Na str. 75 autorka doporučuje neinvestovat, na dalších stranách však doporuje opatření náročná na investice a to bez ekonomického vyhodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Na obr.č.1 chybí "faktory" u všech šesti částí
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ing.František Vašíček

Jako hodnotitel a většinový vlastník posuzované firmy ji hodnotím jako velmi dobrou. Z praktické části je zřejmé, že studentka jako zaměstnanec firmy velmi dobře analyzovala jak negativa, tak i pozitiva. Ve většině hodnocení a návrhů se shoduje s pohledem orgánů společnosti. Některé z návrhů jsou již v této době v přípravném řízení pro realizaci, např. wifi, Freedomky a dětské hřiště.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 76726