METELKA, J. Řešení problematiky ovládacího mechanismu odpojovače vysokého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlašic, František

Práce se zabývá modifikací a konstrukčním návrhem pojistné spojky pro ovládací mechanismus odpojovače vysokého napětí. Řešení této problematiky vzniklo z podnětu brněnské firmy IVEP, a. s., která se zabývá mj. vývojem a výrobou venkovních i vnitřních přístrojů vysokého napětí. Student dostal za úkol navrhnout nové řešení stávající pojistné kuličkové spojky tak, aby vyhovovala novým požadavkům, zejména tedy zvýšení přenášeného kroutícího momentu z kliky na mechanismus odpojovače. Obsahová struktura práce odpovídá autorovu logickému postupu dosahování jejího cíle a současně koresponduje se stanovenou strukturou bakalářské práce. V první části se zabývá rešeršní studií problematiky odpojovačů vysokého napětí a pojistných spojek, které se mohou uplatnit při návrhu řešení daného problému. Dále na základě formulace řešeného problému analyzuje stávající řešení pojistné kuličkové spojky, která byla konstruována na maximální kroutící moment 5 Nm, a konkretizuje její hlavní nedostatky, především otázku povolování nastavovací matice a otlačování hran důlků pro kuličky při prokluzu. V nejdůležitějších kapitolách "Návrh variant řešení..." a "Konstrukční řešení" autor detailně popisuje vlastní návrhy konstrukce nové spojky a kriticky odpovídá na jejich výhody či nevýhody s přihlédnutím na výše specifikované nedostatky během provozu. Na základě této analýzy následně vybírá po konzultaci s konstruktéry firmy IVEP, a. s. vhodnou variantu řešení (obr. 5-7 na str. 27), kterou v následující kapitole rozvádí do detailů z hlediska statického rozboru zatížení, pevnostních výpočtů, volby tolerancí, povrchové úpravy či návrhu pružiny. Veškeré analytické výsledky jsou diskutovány a porovnány vůči dovoleným hodnotám. Nicméně prezentované vzorce a rozbor zatížení je zjednodušený či orientační a proto by se měly brát veškeré výsledky s mírným nadhledem. Realizací této verze pojistné spojky byly odstraněny zmíněné nedostatky při provozu a následně byla zhotovena výkresová dokumentace, podle které byl ve firmě vyroben první prototyp. Jako vedoucí této práce jsem byl s výkonem studenta Jiřího Metelky velmi spokojen, neboť k celé problematice přistupoval zodpovědně, samostatně řešil vzniklé problémy a navrhoval jejich řešení, které pak také konzultoval s pracovníky firmy a dále jsem byl také velmi spokojen s formálním zpracováním práce. Velkou výhodu této práce bych pak viděl v její praktičnosti, o čemž svědčí fakt, že v současné době se tento díl již úspěšně využívá při ovládání odpojovačů vysokého napětí a dále bych také vyzdvihl zdárné splnění cíle práce, což dokládají výsledky měření momentové charakteristiky v příloze 3 na straně III, při kterých bylo zjištěno, že spojka dokáže pracovat i s momenty daleko vyššími, než na které byla spojka původně navrhována. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořáček, Jiří

Předložená práce řeší velmi dobře konstrukční úkol s realizovaným výstupem. Předložená dokumentace odpovídá platným normám s jednou výhradou- rotační součásti se přednostně zobrazují s vodorovnou osou rotace

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29166