ŽÚREK, D. LNA pro přijímač APT signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Baran, Ondřej

Student provedl návrh a realizaci nízkošumového anténního předzesilovače pro přijímač APT signálů v pásmu 137 MHz. I přes určité problémy při oživování vznikl funkční prototyp s dobrými parametry, který byl velmi úspěšně otestován na reálném příjmu družicových meteorologických snímků v laboratoři. Student byl při řešení projektu velmi iniciativní, práci se věnoval usilovně a pravidelně konzultoval výsledky. Práce je psána logicky a srozumitelně a obsahuje jen minimum chyb. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Urbanec, Tomáš

Student vypracoval bakalářskou práci na téma vysokofrekvenční techniky, práce je sepsána logicky, obsahuje teoretickou část s rozborem sledovaných parametrů zesilovače a praktickou část návrhu od simulace přes návrh DPS až po experimentální měření. Oceňuji přístup studenta k praktické části práce, kde se nespokojil s prvním dosaženým výsledkem, ale kriticky jej zhodnotil a hledal cesty ke zlepšení. Text v praktické části tak obsahuje popis mnoha experimentů a jejich hodnocení, zda vedly ke zlepšení, či nikoliv. Zde bych uvítal hlavně odkaz na právě aktuální schéma zapojení a označení součástky, které je měněna hodnota. Popis pouze podle hodnot součástek je zde značně nepřehledný a může vést k omylům. Práce dále naprosto nelogicky všechna schémata, výsledky simulací i měření uvádí až v příloze, což sledovanou problematiku znepřehledňuje. Z neznámého důvodu nebylo provedeno měření IP3, které bylo v době měření k dispozici v laboratoři vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 73203