ZIGO, V. Sonda pro testovnání RFID karet na 13.56 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Derbek, Vojtěch

Cílem práce bylo navrhnout vysokoimpedanční sondu pro měření napětí na standardizované cívce pro testování HF RFID karet. Student navrhnul a simuloval celý obvod v prostředí Pspice. Simulace obvodu fungovala dle očekávání. Realizace v hardwaru se však potýkala s problémy, které se student postupně pokusil vyřešit změnou součástek, především zesilovačů, a dále změnou návrhu plošného spoje. Ani po třetím návrhu se nepodařilo potlačit oscilace navrženého obvodu, které značně zkreslují výstupní signál. Dalším nedostatkem je nepřesnost zesílení, která se projeví nepřesností výstupního signálu až 15%. Vzhledem k výše popsaným problémům se student již nezabýval výběrem vhodných kabelů pro připojení sondy k měřicím cívkám, kde zejm. kapacita hraje značnou roli. Po formální stránce má práce následující nedostatky: - Měření nepřesností v tabulkách 1,2,3 dosahuje rozlišení 0,01%, což se zda být vhledem k rozlišení signálu měřeného osciloskopem nereálné. Procentní chyba měla být adekvátně zaokrouhlena. - Vztah pro výpočet maximální chyby na straně 29 není správný a není jasné, k jakému modelu se členy R1, R2 vztahují.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Vychodil, Josef

Student se v práci zabýval návrhem sondy pro měření RFID karet. Po obecném úvodu do RFID technologie následují kapitoly popisující návrh a realizaci daného zařízení. Předložená práce obsahuje velké množství nepřesných a netechnických vyjádření (např. v kapitole 1.1.4: „RFID tag převádí pulsy na napájení…“ či formulace „…zařízení by mělo fungovat...“ v závěru), místy i vyloženě chybné tvrzení (např. v kapitole 2.3.1 student zaměňuje pojmy invertující a neinvertující vstup operačního zesilovače). V práci je dále nezanedbatelné množství stylistických chyb. Celkové řešení zařízení není příliš šťastné, dosažená funkčnost zajisté není dostačující.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 73202